ပထမဆံုးအလုပ္ဆင္းေသာေန႕

Posted by | June 9, 2013 | Articles, Workplace

By Rachel Emma Silverman

Rover.com ကုမၸဏီ၏ website တြင္ maintenance engineer အလုပ္ရရွိသြားေသာ ဂ်ဳိဟန္ ဟယ္လာသည္ အရာရာ ျမန္ဆန္လြန္းလွေသာ ပထမဆံုး အလုပ္ဆင္းေသာေန႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အတြက္ အံ့ၾသမိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တစ္ရက္ထဲမွာပဲ Live run ေနတဲ့ ကုမၺဏီ၀ဗ္ဆိုက္ကို အမ်ားၾကီးျပင္ဆင္ၿပီး update လုပ္လိုက္တယ္။ ကုဒ္ေတြခ်က္ျခင္းေျပာင္း၊ အထက္အသင္းေခါင္းေဆာင္ကို ခ်က္ျခင္းတင္ျပရတယ္။ ဒါဟာဘာကိုျပလဲဆိုေတာ့ ကုမၺဏီရဲ႕ လိုအပ္တဲ့စနစ္ေတြ၊ ပစၥည္းေတြ၊ ကိရိယာ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြအဆင္သင့္ ရွိေနၿပီး ေရာက္႐ွိလာတဲ့ ၀န္ထမ္းအသစ္ကို ခ်က္ျခင္းအလုပ္ခြင္မွာ ေနသားၾကေစတာပဲ။ တစ္ရက္လံုးထိုင္ၿပီး ၀န္ထမ္းမွတ္ပံုတင္ကဒ္၊ သို႕ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးရဖို႕ အလဟႆေစာင့္ဆိုင္းေနရတာမ်ိဳးမရွိဘူးေပါ့။” 

MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားအတြက္ ပထမဆံုး လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရသည့္ေန႕ဟာ ဘာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာေန႕တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသလဲ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ပထမေန႕တြင္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို အထပ္လိုက္ရွိေသာ အာမခံေၾကးဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားျဖင့္ ဗ်ာမ်ားေနရျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ရွင္းျပထားေသာ presentation မ်ားက ႀကိဳဆိုေနေလ့ရွိသည္။ အထက္ကေျပာသလို အလဟႆအခ်ိန္ကုန္ေစာင့္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မ်ားလဲရွိသည္။ အလုပ္မေပးေသးသ၍ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ေယာင္ေတာင္ေတာင္လဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

သို႕ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ပထမဆံုးအလုပ္စဝင္ေသာေန႕တြင္ ၄င္းတို႕ကုမၸဏီအားအထင္ႀကီးခံရေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အသားက်ေအာင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းကို ကုမၸဏီဆိုင္ရာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းကဲ့သို႕ အလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ပြဲမ်ား၊ ဝန္ထမ္းအသစ္အား ၄င္း၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျပသခိုင္းျခင္း၊ ႐ံုးအတြင္း ပစၥညး္လိုက္ရွာရေသာ ဂိမ္းကဲ့သို႕ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

အလုပ္သစ္တစ္ခုအား ပထမဆံုးစတင္သည့္ေန႕သည္ ဆိုးဝါးေနခဲ့ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမေကာင္းျခင္းတို႕သည္ အလုပ္ထြက္ႏႈန္း မ်ားလာေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႕ အလုပ္ဝင္ေသာ ကုမၸဏီတြင္ ဆက္လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ ဆိုသည္ကို အေစာပိုင္းလမ်ားအတြင္း စဥ္းစားၾကသည္ ဆိုျခင္းကို ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ အလုပ္စဝင္ဝင္ျခင္း ပထမ ရက္သတၱပတ္မ်ား ကာလသည္ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းခြင္အား အတြင္းမွ ပထမဆံုးစေတြ႕ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းအင္အား သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ အႀကံေပးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Staffing.org ၏ chief executive ျဖစ္သူ David Earle မွ ေျပာၾကားပါသည္။

ဆန္အန္တိုနီယိုၿမိဳ႕ရွိ Clear Channel Communications Inc ကုမၸဏီတြင္ (မိတ္ေဆြတို႕ ျမင္ဖူးမည္ထင္ပါသည္ – ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ေၾကာ္ျငာမ်ားကပ္ေသာ ကုမၺဏီေပါ့) ဝန္ထမ္းသစ္စုေဆာင္းျခင္းဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Morgan Hoogevelt က ၄င္း၏ ကုမၸဏီတြင္ ယခင္က ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအား နည္းလမ္းတက်ႀကိဳဆိုမႈ အစီအစဥ္မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္စဝင္ၿပီးေနာက္ သူ႕အားခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္ ႐ံုးလာရမလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ ကားပါကင္ထိုးရမလဲ၊ ဘယ္လို အဝတ္အစားပံုစံမ်ဳိး ဝတ္ရမလဲ၊ ေန႕လည္စာ အိမ္ကယူလာဖို႕ အဆင္ေျပမလား စေသာ အေျခခံေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းေလ့႐ွိၾကသည္။ ယခုအခါ သူသည္ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား အလုပ္စမဝင္ခင္တြင္ ၄င္းတို႕ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေပးႏုိင္သည့္ အလုပ္သင္နည္းျပမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေပးျခင္းျဖင့္ ပို၍စနစ္က်ေသာ အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ Society for Human Resource Management မွ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝန္ထမ္းႀကိဳဆိုမႈအေလ့အထအား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ စစ္တမ္းေျဖသူ ထက္ဝက္ခန္႕သည္ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ရွိမႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းအရင္းအျမစ္ဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းလံုေလာက္မႈ မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းတက်အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကို မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္း SHRM ေလ့လာမႈ အရ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း၏ ၁၉% တြင္ ဝန္ထမ္းသစ္ႀကိဳဆိုျခင္းအစီအစဥ္ လံုးဝမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အလုပ္သစ္ႏွင့္အသားက်ေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးေသာ အစီအစဥ္အမ်ားစုသည္ ကုမၸဏီ၏ စံႏႈန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို အေလးေပးျပသသည္။ သို႕ေသာ္ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာေနၿပီျဖစ္ေသာ သုေတသနျပဳမႈမ်ားမွ အႀကံျပဳသည္မွာ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအား ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ပို႕ခ်ျခင္းအစား၊ ၄င္းတို႕ထံမွ ကုမၸဏီအတြက္ ယူေဆာင္လာသင့္သည့္အရည္အခ်င္း မ်ားကို လက္ေတြ႕ျပသေစျခင္းသည္ ပို၍ ဝန္ထမ္းၿမဲေစၿပီး၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းတုိ႕ကို ပိုမိုျမင့္မားေစမည္ ျဖစ္သည္။

Harvard မွ Dr. Gino ၊ London Businesss School မွ Dan Cable ႏွင့္ University of North Carolina မွ Bradley Staats တို႕သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို အေလးေပးေသာ orientation အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားၿမဲေစျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပး ႏိုင္ေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွ ဝန္ထမ္း (၆၅၀)၊ Wipro Ltd. ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ outsourcing လုပ္ငန္းစဥ္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Wipro BPO ၏ ႐ံုးခန္းမ်ား၊  call-centre မ်ားမွ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကို သုေတသနျပဳခဲ့ခ်ိန္တြင္၊ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ကို အေလးေပးေသာ orientation သင္တန္းေပးမႈကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအား ၄င္းတို႕၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္အတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္ကို ေရွ႕တန္းထုတ္သင့္သည္ဟု စတင္ ထင္ျမင္ခဲ့သနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီ၏ အမည္မဟုတ္ပဲ၊ မိမိတို႕၏ နာမည္မ်ား စာတန္းထိုးထားသည့္ တီရွပ္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၆လ ကုန္ဆံုးၿပီးခ်ိန္တြင္၊ ဝန္ထမ္းဗဟိုျပဳ orientation သင္တန္းေပးမႈကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ သာမန္ ကုမၸဏီဗဟုိျပဳ ဝန္ထမ္းႀကိဳဆိုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားထက္ အလုပ္ထြက္ႏိုင္ေျခ ၃၂% ပိုမို နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

University of Virginia မွ စီမံခန္႕ခြဲေရးပေရာ္ဖက္ဆာ Rob Cross သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕တစ္ခုသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္ပါက၊ အလုပ္တြင္ ပိုၿမဲေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအား ရင္းႏွီးမႈ သူ႕အလိုလို ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မယူဆထားပဲ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးထားရန္ ပေရာ္ဖက္ဆာမွ အႀကံျပဳထားပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းအသစ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႕အပ္ခဲ့သည့္ Google Inc. သည္ ၄င္း၏ ဝန္ထမ္း orientation အစီအစဥ္ကို စမ္းသပ္သည့္အေနျဖင့္၊ Nooglers ဟု သူတို႕ ေခၚေဝၚသည့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအား အခ်င္းခ်င္းပိုမိုရင္းႏွီးေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လ်င္ျမန္စြာ အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ၄င္းကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား orientation အစီအစဥ္ု ျပဳလုပ္ရာတြင္၊ အဖြဲ႕အ႐ြယ္အစားသည္ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား လက္ခံႏိုင္မႈကို မည္သုိ႕ မည္ပံု သက္ေရာက္ျခင္း ရွိေစသည္ကို စမ္းသပ္ခဲ့ၾက ပါသည္။

Google ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ – လူတစ္ဒါဇင္ခန္႕ျဖင့္ orientation အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းအေရအတြက္ထက္ ပို၍ ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕ထက္ ပို၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အဖြဲ႕ အ႐ြယ္အစားသည္ အလုပ္ျဖစ္ထြန္းမႈအေပၚ ထူးထူးျခားျခား သက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

——

MyanmarJobsDB မွ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ မိတ္ေဆြတို႕၏ လုပ္ငန္းသို႕ေရာက္လာသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပထမဆံုးေန႕ကို အဓိပၺါယ္ရွိရွိ ဖန္တီးေပးႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားပို၍ေပ်ာ္ရႊင္ကာ၊ First Impression ေကာင္းကာ သင္၏အလုပ္တြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပထမဆံုး အလုပ္၀င္ေသာေန႕ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအလုပ္ထြက္ေသာေန႕တို႕ကိုသာ ၀န္ထမ္းမ်ားက စြဲၿမဲစြာ မွတ္မိၾကေပသည္။ ထိုေန႕မ်ားကို ေကာင္းေသာပံုရိပ္မ်ားအေနျဖင့္ ဖန္တီးေပးႏိုင္လွ်င္  ၎တို႕၏ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ရာေရာက္ၿပီး သင့္လုပ္ငန္းအတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္မွာ မလြဲေပ။

ကုိးကား – Wall Street Journal

4102 total views, 1 today

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.