Professional ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

Posted by | September 8, 2015 | Articles, Career Development, Workplace

အလုပ္တစ္ခု လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု မွာ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ ေအာင္ျမင္ဖို႕ဆိုလ်ွင္ Professional ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕ လြန္စြာအေရးၾကီး၏။ Professionalism ဆိုသည့္အရာကို ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္တြင္ မဆိုထားနဲ႕ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ပင္ သင္တန္းၾကီးျဖင့္ သင္ေပးျခင္းမရွိ။ မိမိကိုယ္တိုင္ ပတ္၀န္းက်င္ကို စူးစမ္းေလ့လာ၊ ေအာင္ျမင္သူမ်ားထံမွ တျဖည္ျဖည္းဆည္းပူးေလ့လာျခင္းျဖင့္သာ သိရွိသင္ယူႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႕ သင္ယူမႈသည္ မလြယ္ကူသည့္အျပင္ အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္စလုပ္သူမ်ားမွာ ကိုယ့္အမွားပင္ကုိယ္မျမင္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနသာရွိေသးသျဖင့္ သူမ်ားဆီက ေလ့လာသင္ယူျခင္းမွာ ပို၍ ခက္ခဲလွသည္။

 

မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ professional ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည့္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ US News သတင္းစာ၏ Money က႑တြင္ပါသည့္ ေအာက္ပါေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ ၁၀ခ်က္ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

 

၁။ အလုပ္တစ္ခု၏ culture ကို စ၀င္သည့္ေန႕မွစ၍ ေလ့လာပါ။ အတုခိုးလိုက္နာပါ။

 

သင့္၏အလုပ္ခြင္၊ ရံုးခန္းတြင္းရွိ အျခားသူမ်ားအလုပ္လုပ္ပံုကို ေလ့လာ၍၊ အလုပ္တစ္ခု၏ ငါတို႕ဒီမွာဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ ဆိုတဲ့ culture တစ္ခုကို သိရွိႏိုင္ေပမည္။ ဥပမာ – ရံုးကလူေတြ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အခ်ိန္မွန္ဘယ္လိုလာသလဲ၊ ရံုးခ်ိန္ဘယ္လိုလာၾကသလဲ၊ အ၀တ္အစားဘယ္လို ၀တ္သလဲ၊ တစ္ပါးသူ ဖုန္းေျပာေနလွ်င္ မိမိအသံကို ဘယ္လိုတိုးေလွ်ာ့ၿပီး ေျပာသလဲ၊ အေရးမၾကီးေသာ ကိစၥေတြကို အီးေမးလ္နဲ႕သာ ပို႕ေၾကာင္း၊ စသျဖင့္ အလုပ္လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြ ကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ျပဳမူပံုမ်ားသည္ အဆိုပါအလုပ္ခြင္တစ္ခုရွိ အျခားလူမ်ားနဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ အတုခိုးရမည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ အေရးၾကီးဆံုးအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားကလည္း သင့္ကို ၎တို႕လုပ္ေနက်ပံုစံအတိုင္း လုပ္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ထားမည္ကို သိထားရမည္။ ဤအခ်က္ကို လစ္လ်ဴရႈမိပါက ကိုယ္သာလွ်င္ အလုပ္ခြင္နဲ႕အံ၀င္မက်သူသာ ျဖစ္၍ က်န္ခဲ့ေလမည္။

 

၂။ ကိုယ္မၾကိဳက္တဲ့သူနဲ႕ လုပ္ရေသာ္လည္း ယဥ္ေက်း၊ ပ်ဴငွာစြာဆက္ဆံပါ။

 

အလုပ္လုပ္ရာတြင္ လူေပါင္းစံုနဲ႕ေတြ႕ရမည္မွာ ထံုးစံပင္။ Customers မ်ားကိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပင္ဆိုးဆိုး မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးဆက္ဆံၿပီး မိမိရံုးတြင္းရွိ အလုပ္တူလုပ္သူမ်ားကို ေတာ့ အလားတူမဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း မမွန္ပါ။

အလုပ္ခြင္၌ ကိုယ္လံုး၀ မႏွစ္သက္ေသာသူ၊ ေစ့ေစ့ၾကည့္မရေသာသူမ်ား အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ့ အျမဲရွိႏုိင္၏။ သို႕ေသာ္ ထိုကဲ့သို႕ မႏွစ္ျမိဳ႕ေသာ စိတ္ကို ပဓာနမထား ေဒါသပြားမေနဘဲ အျပံုးကိုေဆာင္၍ ကိုယ္လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ျခင္းသာလွ်င္ professional ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။

 

၃။ အလုပ္ကို ေလးေလးနက္နက္ ေလးေလးစားစားလုပ္ပါ။

အမွားလုပ္မိသည့္အခါမ်ား၊ ကိုယ္လုပ္သမွ်မျဖစ္သည့္အခ်ိန္မ်ားကို ေရွာင္လြဲလို႕ရမည္မဟုတ္။ ထိုသို႕ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေပါ့ေပါ့ျပက္ျပက္ တံု႕ျပန္ကာ ေဆာရီးဟု တစ္ခြန္းေျပာၿပီး ၿပီးသြားၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ ယင္းသည္ မွားယြင္းပါသည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ငါ့ေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥတစ္ခု မေအာင္ျမင္ရပါလား၊ တာ၀န္ယူရမည္ဟု စိတ္ထည့္ထားရေပမည္။ သုိ႕မွသာ ေနာင္တြင္ မည္သို႕ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္မည္နည္း၊ ကိုယ့္ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ား အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို စဥ္းစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

၄။ ျပႆနာတစ္ခုေတြ႕လွ်င္ ေစာစီးစြာ အသိေပး၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါ။

 

အခ်က္ (၃) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အလုပ္ကိစၥတစ္ခုကိုိယ္တိုင္တာ၀န္ယူကာ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ မိမိတာ၀န္ယူသည့္အပိုင္းတြင္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာျခင္း သို႕ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္အေနအထားတစ္ရပ္တြင္ အသင္းေဖာ္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းအသိေပးျခင္း၊ အထက္က တာ၀န္ရွိသူကို အခ်ိန္မွီအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ျပဳလုပ္ပါ။ မေျပာရဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း လစ္လ်ဴရႈကာ ပစ္ထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ာအားလံုး ဒုကၡေရာက္မည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္သင့္သည္။

 

၅။ သင့္အလုပ္ေပၚ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဒါသျဖင့္မတံု႕ျပန္ပါနဲ႕။

 

အထက္က တာ၀န္ရွိသူ (သို႕) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးဦးမွ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳသည့္အခါ တစ္ခါတစ္ရံ အျပဳသေဘာေဆာင္လြန္းသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ မည္ကဲ့သို႕ ေ၀ဖန္ေစကာမူ၊ သင့္ဖက္ကေန၍ အရမ္းကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္လြန္း၊ ေဒါသေရွ႕ထားလြန္းေနလွ်င္ ခရီးေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္။ ေဒါသရႈးရႈးရွဲရွဲထြက္၍ ကိုယ္ဟန္မ်က္ႏွာပ်က္ေနလွ်င္ အျခားအလုပ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည့္အျပင္ သင့္၏ ပံုရိပ္လည္းမ်ားစြာ ထိခိုက္မည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးေ၀ဖန္သည္ဟု မယူဆဘဲ တိုးတက္ရန္လမ္းေၾကာင္းမွာရွိသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဟုသာ ခံယူ၍ ၾကိဳးစားလိုစိတ္ေမြးသင့္သည္။

 

၆။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႕ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာပါ။

 

ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုသည္ျဖစ္ေစ၊ စာနဲ႕ေရးသည္ျဖစ္ေစ တိတိက်က်၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေရးသာ မွာၾကား ေျပာဆိုပါ။ စာအေရးအသားမ်ား မရွင္းလင္း မတိက် စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု အဓိပၸါယ္မမွန္ လွ်င္ သင့္၏ ဆိုလိုေသာ message   ကိုေလးစားမႈ အာရံုစိုက္မႈက်ႏိုင္သည္။ ဥပမာ သင္၏တာ၀န္က်ရာ ဌာနတစ္ခုလံုးကို အီးေမးလ္ (သို႕) အသိေပးစာတစ္ခုပို႕သည္ ဆိုပါစို႕၊ တရားရံုးကို အယူခံ၀င္သည့္ ရွည္လ်ားေထြျပားေသာ စာၾကီးေရးရန္မလိုေသာ္ျငားလည္း Facebook / Viber စသည့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ သံုးေနေသာ အသံုးအႏႈန္းစာလံုးတိုမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္။

 

၇။ Flexible ျဖစ္ပါ။

 

အရာအားလံုးကို တရားေသစြဲကိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္ သင္၏တိုးတက္မႈကလည္း တရားေသႏႈန္းတစ္ခုနဲ႕သာ ျဖစ္ေနေပမည္။ ဆိုပါစို႕ ၊ ညေန ၆နာရီ ရံုးဆင္းရမည္ဆိုသည္ကို အေသစြဲကိုင္ၿပီး ညေန ၆နာရီခြဲခန္႕တြင္ ရလာမည့္ အေရးၾကီးေသာ customer တစ္ေယာက္ကို လက္လြတ္ခံျခင္းကို မလုပ္သင့္ေပ။ မွန္ပါသည္၊ ဘ၀မွာ အျခားအေရးၾကီးေသာ မိသားစုကို အခ်ိန္ေပးျခင္းစသည့္ လူမႈဘ၀အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ သို႕ေသာ္ အသင္းေဖာ္မ်ားအတြက္၊ အလုပ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ ကိစၥကို “ညေန ၆ နာရီ ျပန္လွ်င္ ငါ့တာ၀န္ၿပီးၿပီ” ဆိုေသာ အသိတစ္ခုတည္းနဲ႕ ပစ္ထားလိုက္ျခင္းသည္ professional ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ လုပ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ အလုပ္ခ်ိန္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥပမာျဖစ္သည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ အစီအစဥ္ခ်ထားသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား၊ ပန္းတိုင္မ်ား အသီးသီးရွိေနၿပီး ၎တို႕သည္လည္း ထင္ထားသည့္အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲေနမည္ကို ကိုယ္က လက္ခံေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈတိုင္းကို အျပစ္ျမင္ ျငီးတြား ေဒါသထြက္ေနျခင္းသည္ သင့္အတြက္ က်ရံႈးမႈကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

 

၈။ အလုပ္ခ်ိန္ (သို႕) ေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိန္မ်ား မွန္မွန္တက္ပါ။

 

ၾကိဳတင္စီစင္ထားေသာ အပန္းေျဖခရီးတစ္ခု၊ ေနမေကာင္းလံုးလံုး ျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳးမွလြဲ၍ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ သင့္ကိုေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ (သို႕) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႕ တက္ေရာက္ပါ။ မနက္၃နာရီထိ ရုပ္ရွင္ ၾကည့္ေန၍၊ ညေနခင္း ေဘာလံုးကန္ကာ မထႏိုင္၍၊ အရက္မူးမေျပေသးသ၍ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ အလုပ္မသြားခ်င္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မတက္ျခင္း သည္ ေကာင္းေသာ အျပဳအမူတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ သင့္ေၾကာင့္ တစ္ပါးသူမ်ား စီစဥ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပ်က္ဆီးသြားကာ ေႏွာင့္ေႏွးသြားမည္ကို သတိျပဳမိသင့္သည္။

 

၉။ ကုိယ္လုပ္ရမည့္ တာ၀န္ထက္ပို၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ပါ။

 

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ားကေလးစားေသာ၊ professional ေကာင္းဟု နာမည္ထြက္ေသာသူမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းရွာေဖြေနသည္၊ ကိုယ္လုပ္ရမည့္အလုပ္သာမက အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း skills ႏွင့္ experience ကို တိုးခ်ဲ႕ေနတတ္သည္။ ပေရာဂ်က္အသစ္မ်ားကိုလည္း ေၾကာက္ရြံ႕မေနဘဲ လုပ္ၾကည့္လိုၾကသည္။

 

၁၀။ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာကို ရန္သူအျဖစ္ျမင္ေနျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

 

မန္ေနဂ်ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သင္ သင့္အလုပ္မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္၍ ေအာင္ျမင္သည္ကိုသာ ျမင္လိုၾကပါသည္။ (သဘာ၀က်က် စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း သင္အလုပ္ေကာင္းလုပ္မွ သူတို႕၏ မန္ေနဂ်ာတာ၀န္ပိုမို ပီျပင္ေကာင္းမြန္ကာ ရာထူးတက္မည္ျဖစ္၍ မည္သည့္အခါမွ သင့္အား ပ်က္စီးရာပ်က္ဆီးေၾကာင္း ၾကံစည္ေနမည္မဟုတ္) ထိုအခ်က္ကိုလက္ခံၿပီး သင့္အေနျဖင့္ သင္၏မန္ေနဂ်ာ၊ သို႕၊ အထက္ကလူကို သင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြဖ်က္ဆီးေနသည့္ ရန္သူၾကီးဟုမျမင္ဘဲ သင့္ထက္ အလုပ္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခ်ိဳ႕ ပိုရထားသည့္ ပုဂိၢဳလ္၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို အတူလက္တြဲ ၾကိဳးစားလုပ္ေနသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ဦးဟုသာ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

 

Translated from: http://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2013/07/22/what-does-it-mean-to-be-professional-at-work

 

 

6676 total views, 2 today

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.