အလုပ္ေခၚစာေကာင္းတစ္ခု ဘယ္လိုေရးမလဲ

Posted by | June 8, 2013 | Articles, Recruiting and Retention

ၿပီးခဲ့သည့္စာေစာင္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အလုပ္ေခၚစာေရးသားရာတြင္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ ရာထူးတာ၀န္ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုကို ေသခ်ာေရးသားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ခါတြင္ေတာ့ Job Description ေကာင္းတစ္ခု မည္သို႕ေရးသားရမည္ကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္အၾကံျပဳလိုပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႕၀န္ထမ္းငွားရာတြင္ တစ္နည္းတစ္ဖံုအသံုး၀င္ႏိုင္ေပမည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရာထူးတာ၀န္ေဖာ္ျပခ်က္ေကာင္းတစ္ခုတြင္ ဤအခ်က္မ်ားနဲ႕ျပည့္စံုသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB – Image Copyright @shho

၁။   အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ – ၄င္း ဝါက် တစ္ေၾကာင္း သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ေၾကာင္းတြင္ တာဝန္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေရးသားထားၿပီး၊ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ မည္သူ႕ထံသတင္းပို႕ရမည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

 

၂။   ရာထူး၏ တာဝန္မ်ား – ဤအပိုင္းကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ရွည္လ်ားစြာ ေရးသားေလ့ရွိသည္။ ၄င္းတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အထူးတိက်စြာ ေရးသားထားသည္။ ၄င္းအပိုင္းတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရး တာဝန္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့လွ်င္ အျပင္ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ ေန႕စဥ္လုပ္ကိုင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကိုပါ တိတိက်က် ေဖာ္ျပေရးသားထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ သို႕မဟုတ္ ႐ံုးတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုပါ ထည့္သြင္းေရးသားရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ႐ံုးတြင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

၃။   ရာထူးအဆင့္အတြက္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား – ရာထူးအဆင့္တစ္ခုသည္ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳရျခင္း (သို႕မဟုတ္ ကြန္ျပဳတာ အသံုးျပဳရျခင္း) ရွိပါက၊ ၄င္းဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ မည္သည့္စက္ကိရိယာ သို႕မဟုတ္ software ကို အသံုးျပဳရမည္ ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပထားရမည္။ ထို႕အျပင္ အေရးပါေသာ သို႕မဟုတ္ အလိုရွိေသာ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ပညာ အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရမည္။ ထိုနည္းတူပင္ မိမိအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားအေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္သည္ စီးပြားေရးသက္သက္ျဖစ္ပါသလား၊ သို႕မဟုတ္ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈကို လိုအပ္ပါသလား။ Hard Skills လိုအပ္ခ်က္မ်ားသာမဟုတ္၊ အျခား Inter-personnel/Communication/Soft Skills လိုအပ္သည္မ်ားကိုလဲ ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

 

၄။   ျပန္လည္သတင္းပို႕မႈ – ျပန္လည္သတင္းပို႕ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပရမည္။ ထိုမွသာ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအတြင္း ၄င္းတို႕၏ လုပ္ရွားမႈမ်ား မည္ကဲ့သို႕ သင့္ေလွ်ာ္မည္ ဆိုသည္ကို ပိုမိုနားလည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

၅။   ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား – ရာထူးတက္ရန္ ဘာေတြလိုအပ္မည္နည္းဆိုသည့္အခ်က္ကို ပို၍ အေသးစိတ္က်ေလ ပို၍ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းကို ေရးသားျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္သာမက၊ ဝန္ထမ္းအတြက္ပါ မည္သည့္အရာသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရာထူးအဆင့္ ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာအရာမ်ဳိး ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ထို႕အျပင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းျပဳလုပ္မည္ဆိုသည္ကို အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားသင့္သည္။

 

၆။   လစာေငြ – လစာေငြ ႏွင့္အတူ အျခားအပိုေၾကးမ်ားကို ေပးမည္ဆိုပါက မ်ားေသာအားျဖင့္ ပမာဏ အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ပို၍ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သင္၏လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ လစာေငြ အဆင့္အတန္းထား႐ွိသည္ ဆိုပါက ၄င္းကို အသံုးျပဳပါ။ ဥပမာ ၁ သိန္းမွ ၅ သိန္းအၾကားဟု မေရးဘဲ – တစ္လ ၃သိန္းအေျခခံလစာစမည္ဟု အတိအက်ေရးသားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၇။   လုပ္ငန္းတည္ရွိေသာ ေနရာႏွင့္ ေဒသပတ္ဝန္းက်င္ –  မည္သည့္ ျမိဳ႕၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ရမည္ကို ေဖာ္ျပထားပါက အလုပ္ေလွ်ာက္သူတစ္ဦး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ နယ္ကျဖစ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ (သို႕) မႏၱေလး စသည့္ၿမိဳ႕တစ္ခုခုသို႕လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ဆင္စရာမ်ားရွိေပမည္။ စဥ္းစားေပဦးမည္။

 

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕မွ အၾကံျပဳလိုသည့္ အေရးၾကီးမည္ထင္ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ အလုပ္ေခၚစာေကာင္းမ်ား ေရးသားကာ မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ၀န္ထမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ဟု MyanmarJobsDB မွ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

3582 total views, 1 today

Tags: , , ,

3 Responses to “အလုပ္ေခၚစာေကာင္းတစ္ခု ဘယ္လိုေရးမလဲ”

 1. Comment made by စိုးရာဇာ on Sep 22nd 2013 at 8:19 pm:

  ကြန္ပ်ဴနဲ႔ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ……
  ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္စိုးရာဇာမွာ ကြန္ပ်ဴတာကို ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္တတ္ပါသည္။

  • Comment made by MyanmarJobsDB on Sep 24th 2013 at 10:55 am:

   ဟုတ္ကဲံ။ ဆိုက္ေပၚမွာ႐ွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္ခင္ဗ်ာ။

 2. Comment made by waihninsoe on Jan 8th 2014 at 2:03 pm:

  ဟုတ္ကဲ့ပါ ညီမလဲ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္. ဘယ္လိုရွာရမွာလဲ ဆိုတာ ေက်းဇဴးၿပဳၿပီး အၾကံေပးပါရွင္..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.