အလုပ္ေခၚရာတြင္ Job Descriptions ၏ အေရးပါပံု

Posted by | June 7, 2013 | Articles, Recruiting and Retention

MyanmarJobsDB Job Description

MyanmarJobsDB

 

အေသးစား မွ အလတ္စား စီးပြားေရးပိုင္ရွင္၊ သို႕မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္သူ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ေခၚစာတစ္ခု  ေရးသားျခင္းထက္ ပိုအေရးႀကီးၿပီး၊ အသံုးဝင္ေသာ အျခားေသာ အလုပ္မ်ားသန္းခ်ီ၍ ရွိေနလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေကာင္းယူဆပါလိမ့္မည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို တစ္ခဏပဲ အသံုး၀င္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခုအတြက္ အခ်ိန္ကုန္မည့္အစား အျခားလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားေပၚ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းက ပိုမို ေကာင္းမြန္မည္ဟုလည္း ထင္ျမင္ေနလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ထုိကဲ့သို႕ ေတြးပါက လြန္စြာ မွားယြင္းသြားပါလိမ့္မည္။

အလုပ္ေခၚစာေကာင္းတစ္ခု၏ အဓိကအေရးၾကီးသည့္အပိုင္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ Job Descriptions (ရာထူးတာ၀န္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား)  ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရမည္။

ရာထူးတာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္ေရးဆြဲျခင္းသည္ သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ (စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းအင္းမ်ားအရ) ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား အႀကီးမားဆံုး လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ ေန႕စဥ္ခြန္အားေပးေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ၄င္း၏ တာဝန္ ရွင္းလင္းတိက်စြာသိေနမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ မည္သည္တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုသည္တို႕ကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ သိေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ထိုအခါ၊ မေရရာမျပတ္သားမႈမ်ား မရွိေတာ့ျခင္း၊ ထိုသူအေနျဖင့္ “ငါ တစ္ခုခု လုပ္ေနရမယ္ထင္တယ္” ၊ သို႕မဟုတ္ “တစ္ခုခုလုပ္ဖို႕ ေမ့ေနသလိုပဲ” စသည့္ စိုးရိမ္ေနရမႈမ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ ယခင္ကတည္းက ရွင္းလင္းစြာ ေစခိုင္းထားျခင္းမရွိသည့္ အလုပ္တစ္ခုကို မလုပ္မိသည့္အတြက္ ျပႆနာျဖစ္မႈ မရွိႏုိင္ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ရာထူးတာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ၄င္းရာထူး႐ွိေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း၊ ၄င္းရာထူးပိုင္ရွင္မွ မည္သည္တို႕ကို ေဆာင္႐ြက္ ရမည္၊ မည္ကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ တာဝန္မ်ားကို မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ စသည္တုိ႕ကို စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ရွိသင့္သည့္ အေရးႀကီးဆံုး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ လက္ရွိအက်ံဳးဝင္ၿပီး၊ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ရာထူးတာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

 

ဘာေၾကာင့္ရာထူးတာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္ကို လုိအပ္သလဲ

ရာထူးတာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရာထူးမ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္ –

 • ဝန္ထမ္းအေပၚ အလုပ္ရွင္မွ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္အား ရွင္းလင္းေစသည္
 • လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈကို တိုင္းတာႏိုင္ရန္ အေျခခံအျဖစ္ ရွိေစသည္
 • အလုပ္ေလွ်ာက္မည့္သူမ်ားအား တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးသည္
 • လုပ္ငန္းတာဝန္အားလုံးကို နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုေဖာ္ရန္ ႏွင့္ လိုအပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ တာဝန္မ်ားကို ရာထူးတစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုမွ တာဝန္ယူထားၿပီးျဖစ္ေစရန္အတြက္ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္
 • မန္ေနဂ်ာမွ ေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေစရန္ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကို ဆက္လက္ရွိေစသည္
 • လစာႏွင့္ အမွတ္ေပးျခင္းစနစ္မ်ားကို မွ်တစြာႏွင့္ ယုတိၱရွိစြာ ေရးဆြဲႏိုင္သည္။
 • အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာတို႕အၾကား႐ွိ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ အကန္႕အသတ္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈ မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည္။
 • အလုပ္႐ွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကိုးကားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာျဖစ္သည္။
 • စည္းကမ္းဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကိုးကားႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ ကိရိယာျဖစ္သည္။
 • သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ရည္ညႊန္းရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပ႒ာန္းေပးသည္
 • အကဲျဖတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္မႈမ်ားအတြက္ (ဘက္လိုက္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ တစ္ဖက္သက္ဆန္ျခင္းအစား) ၾကားေနသေဘာရွိၿပီး၊ မွ်တေသာ ရည္ညႊန္းရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးသည္။
 • ရာထူးေနရာတိုင္းအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အျပဳအမူ အမူအက်င့္မ်ားဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ကူေပးသည္
 • အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တူညီေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရာထူးေနရာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအသစ္ေခၚယူျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေစေရး၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ အလုပ္အသြားအလာ ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း စသည္တို႕၏ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ အက်ဳိးမ်ားျခင္း၊ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းတို႕ ျဖစ္ေစရန္ ေထာက္ကူေပးသည္။
 • လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အဆင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား ရႈျမင္သင့္သည့္ အျဖစ္မွန္ျမင္ကြင္း ကို ျမင္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ကူေပးသည္။
 • ဝန္ထမ္းအသစ္ခန္႕အပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သင္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရာထူးေနရာအေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္သူမွ အလုပ္တြင္ မွန္ကန္စြာ စိတ္ႏွစ္ျမႇဳပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ  ရွိေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။

 

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ သင္၏အလုပ္အတြက္ အလုပ္ေခၚစာတစ္ခုေကာင္းမြန္စြာေရးသားရန္ လိုအပ္သည္ကို ညႊန္ျပလွ်က္ရွိသည္။ မိတ္ေဆြတို႕လုပ္ငန္းအတြက္ စဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ MyanmarJobsDB မွ ေနာက္စာေစာင္တစ္ခုတြင္ Job Descriptions ေကာင္းတစ္ခု မည္သို႕ေရးသင့္သည္ကို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

3377 total views, 1 today

Tags: , , ,

One Response to “အလုပ္ေခၚရာတြင္ Job Descriptions ၏ အေရးပါပံု”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.