အလုပ္ခန္႕အပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းလာမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း

Posted by | June 19, 2013 | Articles, Job Search

စိတ္ရႈပ္ေထြးဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္တင္ျခင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ခန္႕အပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းလာမႈ ရရွိရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB

အလုပ္ခန္႕အပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈေရာက္ရွိလာေသာအခါ သင့္အေနျဖင့္ ကနဦးစိတ္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အကယ္၍ ၄င္းအလုပ္ကို လက္ခံေတာ့မည္ဆိုပါက၊ မၾကာမီတြင္ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား စတင္ရေတာ့မည္ ဆိုသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာစာခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာစြာႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာရရွိလိုသည္ဆိုပါက အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ခန္႕အပ္သည့္မန္ေနဂ်ာအားနားလည္မႈရွိပါ။

ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမည္သို႕ ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည္ကိုနားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ႏွင့္ သူသည္ စကားစျမည္ေျပာမည္လား၊ သို႕မဟုတ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို စာ႐ြက္ေပၚတြင္သာ ျပဳလုပ္သြားမည္လား။ အလုပ္ခန္႕သည့္ မန္ေနဂ်ာသည္ သင့္အားအေကာင္းဆံုးကမ္းလွမ္းမႈကိုေပးမည္ဟု သင္ထင္ျမင္ယူဆပါသလား။

အနာဂတ္အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပါ

ယခုခ်ိန္တြင္ ေျပာပေလာက္သည့္ပမာဏမရွိဟု ယူဆႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ေဒၚလာ ေထာင္ဂဏန္းအခ်ဳိ႕သည္ အလုပ္ခြင္တစ္ခုလံုး၏ အခ်ိန္ကာလအတြင္းေပါင္းလိုက္ပါက အေရအတြက္ ႀကီးႀကီးမားမားတစ္ခု ရရွိႏုိင္သည္။

အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ယံုပါ

သင္ ဆရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင္ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ သင္၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား လမ္းညႊန္မႈျပေပးရန္ ေတာင္းခံျခင္းမွာ ေကာင္းေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္.

သို႕ေသာ္၊ မည္သည့္အႀကံဥာဏ္သည္ သင့္ေတာ္ၿပီး၊ သင္၏ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ သင္သည္ မူလအေျခခံဆံုးျဖတ္ရမည့္သူ ျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဂ႐ုျပဳရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ – အႀကံဥာဏ္တိုင္းကို အသံုးျပဳႏိုင္မႈ နည္းမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တကယ္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ စည္းကမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာနားလည္ရန္မွာ သင္တစ္ဦးတည္းတြင္သာ တာဝန္ရွိေနပါသည္။

ယခင္ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလ့လာပါ။

အလုပ္ခန္႕ျခင္းဆိုင္ရာ ထံုးတန္းစဥ္လာမ်ားကို သိရွိၿပီးၿပီဆိုပါက၊ သင့္အေနျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ အသာစီးရေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳထားၿပီး၊ လက္ရွိသင့္အား ခန္႕အပ္မည့္အလုပ္ရာထူးအတြက္ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္း စာခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္ပံုစံ ရွိႏုိင္မည္ဆိုသည္ကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း သိရွိႏုိင္ရန္ ၄င္း ကုမၸဏီတြင္ ယခင္က အလုပ္လုပ္ဖူးေသာ၊ သို႕မဟုတ္ လက္ရွိ လုပ္ေနသည့္ သင္ယံုၾကည္ရေသာသူမ်ားအား ေမးျမန္းထားပါ။

သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးပါ။

စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ အေသးစိတ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ သင္ေတာင္းဆိုမႈ၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းျပပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ – သင္သည္ လစာ ႏႈန္းထားတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုသည္ဆိုပါက၊ သင့္အေနျဖင့္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ တျခားသူမ်ား ရရွိေနသည့္ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို ေလ့လာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းေလ့လာေတြ႕႐ွိမႈအရ၊ ပ်မ္းမွ် လစာႏႈန္းထားကို ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ထားၿပီး ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ခန္႕မန္ေနဂ်ာအမ်ားစုအေနျဖင့္ ၄င္းကဲ့သို႕ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ မိမိလိုခ်င္ေသာ လစာႏႈန္းထားကို ထင္ရာျမင္ရာ ေျပာၾကားျခင္းထက္စာရင္ သဘာဝက်သည္ဟု ျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။

အလုပ္ကမ္းလွမ္းမႈတိုင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ကို ေသခ်ာနားလည္မႈရွိပါ။

အလုပ္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္အထိ သက္တမ္းရွိေသးသည္ဆိုသည္ကို သင္သိပါသလား။ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုအား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စဥ္းစားေနၿပီး၊ လက္ခံေတာ့မည္ဆိုေတာ့မွ ၄င္း အလုပ္ကမ္းလွမ္းမႈမွာ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားမႈကို လိုလားမည္ မဟုတ္ပါ။

သင္သည္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားစာရင္း မျပဳခင္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုလံုးကို ေသခ်ာအခ်ိန္ေပးဖတ္ခဲ့ပါသလား။ အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္ခန္႕ျခင္းဆိုင္ရာဌာနမ်ားတြင္ မိမိေတာင္းဆိုမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အေျခခံ package မ်ား ရွိၿပီးသားျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သင့္အား ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈအား ထပ္မံေတာင္းဆိုေနမိသည္ဆိုပါက သင့္အား ေပါ့ဆသူ တစ္ဦး အျဖစ္ ထင္ျမင္သြားပါလိမ့္မည္။

အေပးအယူလုပ္ပါ။

“ညႇိႏႈိင္းျခင္း” ဟူေသာ စကားလံုးမွ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ အေပးအယူလုပ္ျခင္း အႏုပညာကို ေလ့က်င့္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

သင့္အတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ဆိုတာကို စဥ္းစားၿပီး၊ တျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေလွ်ာ့ေပးညွိႏႈိင္းပါ။

သင့္အေနျဖင့္ မေမ့ရမည္က ယခု သင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေနသူသည္ သင္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္ အတူတူ လုပ္ရမည့္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ အေသးအဖြဲကိစၥမ်ားအေပၚ ျငင္းငံုေနျခင္းထက္ လုပ္ငန္းေဖာ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈရွိျခင္းက ပိုေကာင္းပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ သင့္အတြက္လည္း သိပ္အက်ဳိးမထူးမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ သင့္အား အလုပ္ခန္႕မည့္ ျဖစ္စဥ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းကို သင္လည္း အလိုရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

အခ်က္တိုင္းကို ရႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈၿပီး၊ သင့္အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ ျပန္လည္စဥ္းစားပါ။

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ပါ။

ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ သင့္အား အလုပ္ေခၚသည္ဆိုပါက ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ သင့္လို လူတစ္ဦးကို ရရွိလိုက္သည္မွာ ကံေကာင္းသည္ဟု သူတို႕ ထင္ျမင္ၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၄င္းတို႕ကို အမွတ္ရေစရန္ ထပ္ၿပီး ေၾကျငာစရာ မလိုအပ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းေလာင္းလ်ာမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းခန္႕အပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးလြန္းၿပီး၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္၊ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားၿပီး၊ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားအား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသြား တတ္ပါသည္။

သင္၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး၊ သင္ႏွင့္ အလုပ္အတူတူလုပ္မည့္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ပိုမိုေတာင္းဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခါးခါးသီးသီးျဖစ္မႈႏွင့္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈမ်ား ရွိေနမည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို သင္လည္း ဝင္ေရာက္ခ်င္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ပန္းတိုင္သည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ တရားမွ်တသည္ဟု ခံစားရမည့္ အလတ္အလတ္ဘံုကို ရွာေဖြရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကဲ့သို႕ ျဖစ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ သေဘာထားႀကီးႀကီးထားၿပီး၊ မိမိေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႐ိုးသားစြာ ေျပာၾကားႏိုင္လွ်င္ ေဆြးေႏြးရလြယ္ကူေပလိမ့္မယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးပါက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ အလုပ္ခန္႕ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု ထြက္လာမည္ျဖစ္သကဲ့သို႕၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္မည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို စတင္လိုက္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္ – Monster

6225 total views, 1 today

Tags: , , , ,