CV နမူနာပံုစံမ်ားကို ကိုးကားပါ ၊ ပံုတူမကူးပါႏွင့္

Posted by | January 26, 2014 | Articles, Job Search

သင္၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္မည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ပံုစံကို ရွာေဖြ၍ word-processing program ထဲသို႕ ကူးယူၿပီး အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုက္႐ံုျဖင့္ ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ေရးသားမႈ ၿပီးဆံုးသြားၿပီလို႕ သင္ထင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ထိုကဲ့သို႕ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႕ နမူနာပံုစံကို ပံုတူကူး၍ ေရးသားခဲ့လွ်င္ သင္ႏွင့္ တကယ္မသင့္ေတာ္ပဲ အလုပ္ရွာေနမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ မွန္ကန္စြာ ေရးသားျပဳစုႏိုင္မည္ဆုိပါက စာအုပ္မ်ား၊ အြန္လိုင္းေပၚ႐ွိ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္နမူနာပံုစံမ်ားမွ အေတြးအေခၚ ပံုစံမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေရးသားပံုကို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႕မွာ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ နမူနာမ်ား ကို အတိအက်မကူးယူပဲ အသံုးခ်နည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္ –

Do Not Copy Sample Resumes

Do Not Copy Sample Resumes – MyanmarJobsDB

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္နမူနာမ်ားအား ကူးယူျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

“စာအုပ္တစ္အုပ္မွ (သို႕) သူငယ္ခ်င္းထံမွ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ပံုစံကို ကူးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ျပႆနာမွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီ၏ အရည္အခ်င္း အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ သမိုင္းေၾကာင္းတို႕၏ တမူထူးျခားမႈကို မေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္” ဟု အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ Best Impression Career Services မွ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ Louise Kursmark က ေျပာဆိုပါသည္။ Kursmark သည္ Expert Resumes for Managers and Executives ႏွင့္ Executive’s Pocket Guide to ROI Resumes and Job Search စာအုပ္မ်ားအပါအဝင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ စာအုပ္ (၁၈) အုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ဝါရင့္ပညာ႐ွင္ႏွင့္ စာေရးဆရာမ Teena Rose ကလည္း “ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေတြဟာ လက္ေဗြရာေတြနဲ႕ တူတယ္ ဆိုတာကို အလုပ္ရွာေဖြသူေတြ နားလည္ဖို႕ လိုအပ္ၿပီး၊ ႏွစ္ခုမွာ ဆင္တူမျဖစ္သင့္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ပညာေရး အဆင့္၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားသင့္ ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ေရးသားသူမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူထားေသာ နမူနာပုံစံကို ကူးယူျခင္းသည္ ခိုးယူကူးခ်မႈေျမာက္ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မူပိုင္ခြင့္ သတိေပးခ်က္ကို အရင္စစ္ေဆးပါ။

ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ နမူနာပံုစံမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်နည္း

သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ တစ္ပုဒ္တည္ေဆာက္ေရးသားရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ နမူနာပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႕မွ အနည္းအက်ဥ္းစီ ကူးယူျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပႏိုင္ပါသည္ဟု Kursmark က ေျပာၾကားပါသည္။ “နမူနာပံုစံ စာအုပ္မ်ားမွာ သင့္ကို အတုယူအားက်ေစဖို႕နဲ႕ လမ္းညႊန္ေပးဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေရးသားသူ တစ္ဦးမွ ၄င္း၏ ထူးျခားေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို နိဒါန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအား သင့္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားေရးသားရန္အတြက္ အဆိုပါ နိဒါန္းကို လမ္းညႊန္အျဖစ္ အသံုးခ်ပါ” ဟု Kursmark က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အျခားသူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မွ ထင္ရွားေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကူးယူၿပီး အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားကို သင္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ျပဳျပင္ပါ”

ေအာက္ပါတို႕မွာ Kursmark ၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ နမူနာပံုစံမ်ားအား အသံုးခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္ –

သင္၏လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ပံုစံမ်ားကို ရွာ၍ သင္ အလုပ္ႏွင့္ အတိအက်ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ကို ၾကည့္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ အလားတူ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ သင္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္သလား ဆိုတာကို စစ္ေဆးပါ။

သင္၏ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ရွိ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားကို သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈျပ ႀကိယာမ်ားကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳပံု ႏွင့္ မိမိ၏ ေအာင္ျမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့မႈတို႕ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႕ေရးသားရမည္ ဆိုသည္တို႕ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေလ့လာပါ။ ထို႕ေနာက္ သင္အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ပါ။

ပံုစံကားခ်ပ္မ်ား၊ ဇယားမ်ား အစရွိသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ပံုစံမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ တင္ျပမႈပံုစံတို႕ကို ရွာေဖြပါ။ စာဖတ္သူအား ခ်က္ခ်င္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ သိသာထင္ရွားေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ထည့္သြင္းႏုိင္ပါသလား။

ေကာင္းမြန္ေသာ အေရးအသား၊ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ္လည္း ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမို ထိေရာက္ေစသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖတ္ရႈပါ။ ၄င္း နမူမ်ားကို စိတ္တြင္ထား၍ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ေရးသားပါ။

သင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ထားသည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို သင္၏ ပံုရိပ္အား ထင္ဟပ္ေစမႈ ရွိ၊ မရွိ ေသခ်ာစြာ ျပန္ဖတ္ပါ။ သင္၏ လက္ေတြ႕ ပံုရိပ္သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မွ ပံုရိပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိပါသလား။ “သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မွာ ဖတ္ေကာင္း ေစဖို႕ သက္သက္ အခ်က္အလက္ေတြ ထည့္ထားခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းကို ေထာက္ပံ့မယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ မပါခဲ့ရင္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖတဲ့ အခါ သင့္အား ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္ျပားေစပါတယ္” ဟု Kursmark က သတိေပးထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာအခါ မိမိလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဘယ္လို ျပဳျပင္မည္ ဆိုသည္ကိုပဲ စဥ္းစားၿပီး၊ တိုက္႐ိုက္ကူးခ်ရန္ မစဥ္းစားသင့္ပါ။ “ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ နမူနာမ်ားကို အိုင္ဒီယာ ရေစဖို႕ပဲ သံုးသင့္ၿပီး၊ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ထင္ရွားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အျမင္အာရံုစြဲေဆာင္မႈမ်ား ပါရွိသည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ေရးသားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ” ဟု Rose ကလည္း အႀကံေပးထားပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ MyanmarJobsDB ဆီသို႕ေပးပို႕လာေသာ CV မ်ား၊ မိတ္ေဆြ အလုပ္႐ွင္ ကုမၺဏီမ်ားသို႕ ေပးပို႕လာေသာ CV မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အထက္ပါကဲ့သို႕ ပံုတူကူးခ်ထားေသာ CV အမ်ားအျပားေတြ႕႐ွိရပါသည္။ အမ်ားစုမွာ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္သံုးေယာက္ CV တစ္ပံုစံတည္းေရးကာ ေလွ်ာက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုကဲ့သို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္႐ွင္အတြက္ Impression လံုး၀မေကာင္းသျဖင့္ ေရွာင္က်ဥ္သင့္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ MyanmarJobsDB မွ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

Reference: Monster Advice

4814 total views, 1 today