သင္၏ CVကို လိမ္လည္ေရးသားမႈေၾကာင့္ ခံရမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား

Posted by | January 30, 2014 | Articles, Career Development, Job Search

By Kim Issacs, Monster Resume Expert

Mary ဟု ေခၚသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အထင္ကရေကာလိပ္တစ္ခု၌ အဆင့္ျမင့္သင္ၾကားေရး ရာထူးအဆင့္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္း ခံလိုက္ရေသာေၾကာင့္ သူမသည္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႀကီးစြာျဖင့္ လက္ခံခဲ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ (၂) ႏွစ္ၾကာေသာအခါ၊ ေကာလိပ္၌ သူမ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ထြန္းေတာက္မည့္ ၾကယ္တစ္ပြင့္အျဖစ္ နာမည္ေကာင္းရေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူမသည္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ပါလဲ။ သူမသည္ အလုပ္ေလ်ွာက္စဥ္က ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို လိမ္လည္ေရးသားခဲ့သည္ကို သိသြားေသာ ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။

'Why did you tell lies on your application form?' - 'Well, your advert said you wanted someone with imagination.'

HR ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေကာလိပ္ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားေတာင္းဆိုရာမွတဆင့္ Mary သည္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္ဟု လိမ္လည္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သိရွိခဲ့ရပါသည္။ သူမ အလုပ္ျပဳတ္ရျခင္းမွာ ဘြဲ႕ဒီဂရီ မရွိျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ၊ သူမ မရိုးသားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားၿပီး၊ reference ေကာင္းလည္း မရေတာ့မည့္ Mary သည္ သင့္အေနျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို လိမ္လည္ေရးသားခဲ့ပါက မည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို သက္ေသျပလ်က္ ရွိသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မခန္႕အပ္မီႏွင့္ ခန္႕အပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ပိုမို ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို လိမ္လည္ေရးသားသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လာေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ အလုပ္ခန္႕အပ္ၿပီးမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါသလဲ။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ရည္မွန္းထားသည္ထက္ က်ဆင္းေနပါက ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ အတိတ္ကို ျပန္လည္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ မ႐ိုးသားမႈ ေပၚလြင္ပါက အလုပ္မွရပ္ဆဲျခင္းႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္ရမႈ စသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

'Lies on CV'

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိမ္လည္ေရးသားသူမွာ Mary တစ္ဦးတည္းသာ မဟုတ္ေပ။ Freakonomics စာအုပ္အား ပူးတြဲေရးသားသူႏွင့္ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္မွ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရးပညာပါေမာကၡတစ္ဦး ျဖစ္သူ Steven D. Levitt ၏ သုေတသ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ အလုပ္ေလွ်ာက္သူ ၅၀% ေက်ာ္သည္ ၄င္းတုိ႕၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားအေပၚ လိမ္လည္ေရးသားေလ့ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

Mary ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အက်ဳိးဆက္ကို ေလ့လာရျခင္းျဖင့္ ထိုကဲ့သို႕ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ အခ်က္အလက္မ်ား လိမ္လည္မႈကို အစပိုင္းမွာ ကတည္းက ဘာေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္ ဆိုသည္ကို သင့္အေနျဖင့္ အံ့ၾသမိေနေပလိမ့္မည္။ ၄င္းအေပၚ Levitt က ေထာက္ခံ ေျပာၾကားရာတြင္ – လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ သူ၏ အဖြဲ႕အစည္း၌ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ပိုမို ျမင့္မားမႈကို လိုခ်င္ေလ လိမ္လည္လွည့္ျဖားဖို႕ တန္ဖိုးရွိေလ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရာထူးအာဏာႏွင့္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လိမ္လည္ခ်င္စိတ္ကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း

Peter ၏ မူဝါဒအရ၊ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတို႕တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ ေနာက္ဆံုး ညံ့ဖ်ဥ္းမႈအဆင့္ မေရာက္ခင္အထိ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းခံရေလ့ရွိေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ၄င္းအေပၚ Levitt က ေထာက္ခံ ေျပာဆိုရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ အဖြဲ႕အစည္း၌ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ျမင့္လာသည့္အခါ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အရွိဆံုးကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄င္း၏ သံုးသပ္ခ်က္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရွိ အဆင့္ရွိသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားအား လိမ္လည္ ေရးသားခဲ့မႈေၾကာင့္ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ သတင္းေခါင္းႀကီးမ်ားက သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။ အမ်ားဆံုး လိမ္လည္ေလ့ရွိသည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားအား အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊ အလုပ္ခန္႕ထားခံရမႈ ကြာဟခ်က္ကို က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ ရက္စြဲမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းရာထူးမ်ားကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕ ေျပာဆိုျခင္း၊ လုပ္ငန္း တာဝန္ယူမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုျခင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဦးတည္း တာဝန္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းအျပင္၊ အလုပ္ရွင္အတုမ်ား တီထြင္ဖန္တီးေျပာဆိုျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။

'Lied to the top'

Levitt သည္ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ လိမ္လည္မႈကို တြန္းအားေပးသည့္စိတ္တို႕အၾကား ဆက္စပ္မႈကိုလည္း ရွာေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ လက္မဲ့ ျဖစ္ေနမႈသည္ ရက္သတၱပတ္မွ လေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာလာျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အလုပ္ရွိေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္ဆင္းရဲၿပီး မေပ်ာ္သည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ စိတ္ဓာတ္နိမ့္ပါးေနျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လိမ္လည္မႈကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရပါသည္။

အနည္းငယ္လိမ္လည္မႈမွတဆင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား

“အေကာင္းဆံုး လိမ္လည္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္ေစသည္” ဟု Levitt က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ ထင္သေလာက္ေတာ့ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ အခ်က္အလက္လိမ္လည္တဲ့သူ ၅၀% ေလာက္ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အနည္းအပါးေလာက္ပဲ လိမ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သူတို႕ေတြ ၆ လေလာက္ အလုပ္မရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ဖုံးကြယ္ၾကတာမ်ဳိးေပါ့” ဟု သူက ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ လိမ္လည္မႈမ်ားကို အႏၱရာယ္မရွိေသာ မုသားျဖဴမ်ား (သို႕မဟုတ္) ေစ်းကြက္လွည့္ကြက္အျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ အခ်က္အလက္မ်ား တုပလိမ္လည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ထင္ထားသည္ထက္ ၄င္းတို႕ ကိုယ္တိုင္အေပၚႏွင့္ အျခားသူမ်ား အေပၚ ပုိမိုထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

“တစ္ေယာက္ေယာက္က လိမ္တဲ့အခါမွာ အျခား႐ိုးသားတဲ့လူေတြအတြက္ ထိခိုက္ေစတယ္” ဟု Levitt က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ၾကသည့္အခါ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တုပျခင္း၊ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ား ေၾကာင့္ ႐ိုးသားစြာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ လိမ္လည္သူမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႕အေပၚ ဘယ္လို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသလဲ။ “အကယ္၍ သင္လိမ္လည္ခဲ့ေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့မွ မမိခဲ့ရင္ေတာင္ သင့္အေနျဖင့္ တစ္ေန႕ေန႕မွာ မိၿပီး၊ အျပစ္ေပးခံရမယ္လို႕ အၿမဲတမ္း ေၾကာက္စိတ္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ မိမိလုပ္ခဲ့တဲ့ အမွားေၾကာင့္ ေနာင္တရေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက သတိေပးခဲ့ပါသည္။

ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားရန္ အတြက္ ႐ိုးသားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

သင့္အေနျဖင့္ လိမ္လည္ခဲ့ရသည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္း သို႕မဟုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသည္ ျဖစ္ေစ၊ သင္၏ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္သည္ လံုးဝ အမွန္တရား မဟုတ္ခဲ့ပါလွ်င္ သင္သိထားရမည့္အခ်က္ကေတာ့ – သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္တစ္ခု ရရွိရန္ လိမ္လည္ဖို႕ မလိုအပ္ ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႕ မၾကာခဏ ေျပာင္းခဲ့ျခင္း၊ အလုပ္မလုပ္ပဲ ေခတၱအနားယူခဲ့ျခင္း၊ အလုပ္ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးျခင္း၊ ဘြဲ႕ဒီဂရီမရွိျခင္း သို႕မဟုတ္ မျပည့္စံုျခင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ ရွိခဲ့ျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ား အတြက္ ေျဖရွင္းေပးမည့္ မွန္ကန္သည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေရးသားမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိပါသည္။

Levitt ၏ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ လိမ္လည္ေရးသားျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းေလာကမွသူမ်ားအားလံုးအတြက္ သတိျပဳစရာ ဇာတ္လမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ အတိတ္အေၾကာင္း ကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားပါက သင့္အနာဂတ္အတြက္ ပ်က္စီးရာလမ္းေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

Reference: Monster Career Advice

5010 total views, 1 today