အလုပ္အကူးအေျပာင္း ျမန္လြန္းျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေရးရန္ အၾကပ္႐ိုက္ျခင္း ကိုေကာင္းစြာ ကိုင္တြယ္နည္း

Posted by | February 7, 2014 | Articles, Career Development, Job Search, Leadership and Management, Recruiting and Retention, Workplace

ယေန႕စီးပြားေရးေလာကတြင္ သင္၏လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳကို တင္ဆက္ရာတြင္ စိတ္ဓာတ္မခိုင္မာဟု မထင္ျမင္သြားေစရန္ ေသခ်ာစြာဂရုစိုက္၍ တင္ျပသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏ အေျခအေနကို သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ကာ၊ အေျခအေနဘယ္ေလာက္ ဆိုးဝါးေနေၾကာင္း ကိုဆန္းစစ္ပါ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က (၂) လ ေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းကို စိတ္ပူေနမိပါက၊ ၄င္းသည္ သင္၏ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ ေလာေလာ လတ္လတ္ အခ်ိန္တြင္ အလုပ္အကိုင္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ လေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာခဲ့ပါက သင့္အေနျဖင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား သံုးရပါေတာ့မည္။

connect-job-pieces

အလုပ္အကိုင္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား အခ်ိန္ကြာဟာေနမႈကို စိတ္ပူေနပါသလား

၄င္းအခ်ိန္တြင္း သင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိ၊ မရွိစဥ္းစားပါ။ သင့္အေနျဖင့္ လခရခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ မရခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာက္ထားမည့္ အလုပ္ႏွင့္ စပ္ဆက္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေဒသအတြင္း ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အထူးစီမံကိန္းမ်ား၊ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ အတြက္ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းဆက္တက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ က႑တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ အလုပ္ဝင္သည့္ ရက္စြဲမ်ားေရးသားရာတြင္ လမ်ားမထည့္သြင္းထားပါက နည္းပါးေသာအလုပ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားအခ်ိန္ ကြာဟာမႈကို မသိသာႏိုင္ပါ။ သင္၏ ရည္မွန္းခ်က္ (Objective) ေနရာတြင္ သင္၏ပန္းတိုင္ႏွင့္ ထိပ္ဆံုးအရည္အခ်င္းမ်ားကို ထည့္သြင္း၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားပါ။ ထိုသုိ႔ျဖင့္ သင့္အား အလုပ္ခန္႔ခ်င္လာေအာင္ စြဲေဆာင္မႈ ပိုမိုရွိေစၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကာလအစီအစဥ္ကို ေမွးမွိန္ပစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ကာလၾကာရွည္စြာ အလုပ္မွ ထြက္ထားၿပီး၊ ျပန္ဝင္ေတာ့မည္ ဆိုပါကသင့္အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ မျပတ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေရးသားပါ။

သင္သည္ မိသားစုတည္ေထာင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းဆက္တက္ျခင္း၊ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦး ေနမေကာင္း၍ ျပဳစုေနရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ အနားယူေနရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ ခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ ၄င္းအေၾကာင္း အရာအတြက္ ဝမ္းနည္းေနာင္တရ ေနေၾကာင္း ေျပာစရာမလိုပါ။ မည္သည့္ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အလုပ္မလုပ္ ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အမွားတစ္ခုမဟုတ္ပဲ၊ အျပဳသေဘာ မရွိေသာပံုစံသည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႕ အကူးအေျပာင္းမ်ားခဲ့ျခင္းကို စိတ္ပူေနပါသလား

အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားသည္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ကာလတုိသည့္အတြက္ အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႕ ေျပာင္းျခင္းကို စိတ္ပူစရာမလိုပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ အလုပ္မၾကာခဏ ေျပာင္းျခင္းကို ယခင္ကေလာက္ အျပစ္အနာအဆာတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခုေျပာင္းျခင္းကို aဖာ္ျပရာတြင္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ သင္၏ ရာထူးတာဝန္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားေပၚ မူတည္ပါသည္။ သင္သည္ ဆင္တူေသာရာထူး ႏွစ္ခုႏွင့္ အထက္ကိုေခါင္းစဥ္ တစ္ခုထဲအျဖစ္ (ဥပမာ – အေရာင္းတာဝန္ခံ၊ ABC ကုမၸဏီ ႏွင့္ DEF ကုမၸဏီ, 2/07-4/09) ဟု ေပါင္း၍ ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားထဲမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေကာင္းဆံုးတို႕ကိုစုစည္းတင္ျပႏုိင္ပါသည္။ တသီးတျခားကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ယာယီ အလုပ္သမားမ်ား သည္လည္း ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ျပၿပီး ကာလတစ္ခုအတြင္း စုစည္းထား သင့္ပါသည္။ (ဥပမာ – IT Consultant / Network Specialist, 4/05 – present)

သင္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အလုပ္အကိုင္မွန္သမွ်ကို ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ ထည့္ရန္မလိုအပ္ပါ။ သင့္အတြက္ အက်ဳိးမထူးသည့္ ယာယီအလုပ္မ်ားကို မထည့္ပဲခ်န္ထား ႏိုင္ပါသည္။ သင္စိတ္ထဲတြင္ ရွိရမည့္အခ်က္မွာ – ကိုယ္ေရးရာဇဝင္သည္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သင့္အေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တရားဝင္စာ႐ြက္ စာတမ္းျဖစ္သည့္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္ခိုင္းသည့္ အခါတြင္ေတာ့ သင္၏ အလုပ္အကိုင္ ရာဇဝင္ကို ျဖည့္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအတြက္ ကုန္က်သည့္ စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကူးအေျပာင္းမ်ားလြန္းသည့္ ဝန္ထမ္းေလာင္းမ်ား အားခန္႔အပ္ရန္ စိတ္မခ်ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ Cover letter တြင္ သင္အလုပ္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ရွင္းျပၿပီး၊ အေျခအေနမ်ားကို အျပဳသေဘာေရာက္ေအာင္ ေရးသားပါ။ ထို႔အျပင္ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ကို ၾကာရွည္လုပ္သြားဖို႕ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းကို ပါေရးသားတင္ျပပါ။

Functional Resume သံုးမယ္ဆိုဘယ္လိုလဲ။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူ အမ်ားစုေျပာၾကသည္မွာ သူတို႕သည္ အစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ (chronological resume) ကို လုပ္ေဆာင္မႈ အသားေပး ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ (functional resume) ထက္ ပိုၿပီးသေဘာက်ၾကသည္ ဟုဆိုၾကပါသည္။ သူတို႕ အေနျဖင့္ functional resume မ်ားသည္ တစ္ခုခုကို ဖုန္းကြယ္လိုသည့္အခါ အသုံးျပဳၾကသည္ဟု သံသယရွိ တတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ functional resume ကိုအလုပ္အကိုင္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုကြာဟလြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကူးအေျပာင္း မ်ားလြန္းျခင္း အစရွိသည့္ အလုပ္ရာဇဝင္ သိပ္မေကာင္းသည့္ အခါတြင္မွ အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။

အခ်ဳိ႕ေသာ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ သမိုင္းေၾကာင္း မေကာင္းသည္ကို Resume Cover letter တင္ျခင္းျဖင့္ ဖံုးကြယ္တတ္ ၾကသည္။ ၄င္း စာမ်ဳိးသည္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၏ အဓိကအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရွင္းျပေနသည့္ပံုစံ (Narrative format) ျဖင့္ ေရးသားထား ေသာ္လည္း၊ အလုပ္အကိုင္ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိခပ္ေရးေရး အပိုင္းမ်ားကို ေက်ာ္သြားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ထံမွာ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ေတာင္းဦးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းကဲ့သို႕ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အႀကံမျပဳလိုပါ။

ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားကို ပို၍ေလးနက္ေအာင္ ျပသပါ

သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ အလုပ္အကိုင္ရာဇဝင္ကိုေျပာင္းလဲေစရန္ မည္သည့္အရာမွ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္၊ အေကာင္းဆံုး နည္းဗ်ဴဟာမွာ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ယူေဆာင္လာမည္ ဆိုသည္ကို ခပ္ရွင္းရွင္းႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးသားထားသည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ဳိးကို ေရးသားရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ Chronological Resume ပံုစံကိုအသံုးျပဳမည္ဆိုပါကအဆိုပါ ရာထူးအတြက္ သင္၏ အဓိက အရည္အခ်င္းမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးသားျခင္း (Qualification Summary) ျဖင့္သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို စတင္ပါ။ ထိုသုိ႔ျဖင့္ သင္၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္မိ ေစမည္ျဖစ္သည္။

 

Reference:  By Kim Isaacs, Monster Resume Expert

2620 total views, 1 today