ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးသင့္သလား အက်ယ္ခ်ဲ႕ေရးသင့္သလား

Posted by | January 24, 2014 | Articles, Job Search

`ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေရးသားရာတြင္ ဘယ္ေလာက္ရွည္သင့္သလဲ၊ တိုသင့္သလဲ´ ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ အမ်ားဆံုးေမးေလ့ရွိသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သိပ္မၾကာေသးသည့္ကာလတြင္ အလုပ္ရွာေဖြ ေနသူမ်ား က ၎တို႕၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေရးသားရာတြင္ စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာထက္မပိုရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါ သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားသည္ ပစ္ပယ္ျခင္းခံရၿပီး ရံုးတြင္း circular file သုိ႕သာ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။

Resume Length - MyanmarJobsDB

Resume Length – MyanmarJobsDB

ေခတ္စနစ္ေျပာင္းသြားၿပီး ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အတိုအရွည္ ေရးသားမႈစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္ေပသည္။ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုမွာ သင့္အား အင္တာဗ်ဴးေခၚေစရန္အတြက္ အလုပ္ခန္႕မည့္ မန္ေနဂ်ာ မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္သည္ ရွည္လ်ားဖို႕ လိုအပ္ေပသည္။ ဒါဟာ ႐ႈပ္ေထြးေကာင္း ႐ႈပ္ေထြးေနပါလိမ့္မည္။ သို႕ရာတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူအားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္ သည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ေရးသားပံုအား အလြန္တင္းက်ပ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းဟူ၍ မရွိေပ။ မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းရည္႐ြယ္ခ်က္၊ အလုပ္အကိုင္ရာထူုး၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ လုပ္သက္၊ မိမိအား ခန္႕ထားခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္ အေရအတြက္၊ မိမိ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊ ပညာေရး/သင္တန္းမ်ားတက္ထားမႈ စသည္တို႕သည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အတိုအရွည္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို မွတ္သားရန္

သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေရးအတၳဳပတၱိမဟုတ္ေပ။ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အား တိက်မွန္ကန္ေစ၍ အထင္ႀကီးေပၚလြင္ေစမည့္ အဓိက အခ်က္မ်ားကို အေလးေပးေရးပါ။ ယခုလက္ရွိအလုပ္ေလွ်ာက္မည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အတိတ္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ပါ။ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ ေရးသားမည့္ စကားလံုးတိုင္းသည္ သင့္အား အလုပ္ခန္႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အလုပ္ရွင္အတြက္ အထင္ႀကီးေစမည့္ သင္၏ အရည္အခ်င္း၊ တန္ဖိုးမ်ား ေပၚလြင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ လူေတြ႕စစ္ေဆးရာတြင္ ေျပာဆိုရန္အတြက္လည္း တစ္စံုတစ္ခုခ်န္ထားသင့္ေပသည္။

အလုပ္တစ္ေနရာစာေခၚရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားစုေဆာင္းသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ရာေထာင္ခ်ီ၍ ေ႐ြးထုတ္ရပါသည္။ အလုပ္ခန္႕အပ္မည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ေယာက္သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္အပံုထဲသို႕ ပို႕ထည့္၍ သင့္မသင့္အေပၚ မဆံုးျဖတ္မီ ကိုုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ တစ္ခ်က္သာၾကည့္ေလ့ရွိပါသည္။ သင့္အား လူေတြ႕ စစ္ေဆးေခၚယူမႈ သင့္မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အား ပို၍ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ဖတ္မည့္အခါ ပထမအပံုတြင္ ပါေစရန္ အတြက္ သင္၏ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ၿပီး ထင္ေပၚေစမည့္အခ်က္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ သတိျပဳမိေစရန္ ေရးသားရမည္။

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းျဖစ္ပါက ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ တစ္မ်က္ႏွာေရးသားရန္ စဥ္းစားပါ။

–       လုပ္သက္ ၁ဝႏွစ္ေအာက္ရွိျခင္း၊

–       အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း လံုးဝအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သင္၏ အတိတ္အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားမွာ လက္ရွိရည္မွန္းခ်က္အသစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိျခင္း၊

–       လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးထံတြင္ ရာထူး တစ္ခု သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ခုသာရွိခဲ့ျခင္း

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းျဖစ္ပါက ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ႏွစ္မ်က္ႏွာေရးသားရန္ စဥ္းစားပါ။

–       သင္၏ လက္ရွိရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေစမည့္ လုပ္သက္ ၁ဝႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ရွိျခင္း၊

–       သင္၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ နည္းပညာ (သို႕) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား လိုအပ္ပါက သင့္ထံတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာဗဟုသုတရွိေၾကာင္း ေရးသားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မိမိ၏ အဓိက အရည္အေသြး မ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္အတြက္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ သင္၏ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဦးတည္၍ ေရးသားပါ။ ဒုတိယစာမ်က္ႏွာတြင္ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္၊ သင္၏အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုပါ။

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းျဖစ္ပါက ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ သံုးမ်က္ႏွာႏွင့္အထက္ ေရးသားရန္ စဥ္းစား ပါ။

–       ေခါင္းေဆာင္မႈအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားစြာရွိသည့္ ဝါရင့္ မန္ေနဂ်ာ (သို႕) အမႈေဆာင္အရာရွိ ျဖစ္ျခင္း၊

–       စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝၿပီးျခင္း၊ မိန္႕ခြန္းမ်ား ေျပာဆိုျခင္း၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားၿပီးဆံုးျခင္း၊ လိုင္စင္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား စသည္တို႕ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး ပညာေရးဆိုင္ရာ (သို႕) သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္မွျဖစ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားစြာပါဝင္မည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၂) ၿပီးပါက ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ၎တို႕က ခန္႕ထားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အလုပ္ရွင္ ထံသို႕ စာ႐ြက္စာတမ္းအျပည့္အစံု (သို႕) ပထမဆံုးစာမ်က္ႏွာႏွစ္ခု ပို႕သင့္မပို႕သင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

MyanmarJobsDB အေနျဖင့္လည္း မိတ္ေဆြတို႕ မွန္ကန္တိက်သည့္ CV တစ္ေစာင္ေရးႏိုင္ေစရန္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳပါဟု သတိေပးတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

Reference: Monster

 

3452 total views, 1 today