Resume/CV ေကာင္းေကာင္းဘယ္လိုေရးမလဲ

Posted by | June 19, 2013 | Articles, Job Search

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္တြင္ Cover Letter ေကာင္းတစ္ခုေရးနည္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုအပတ္တြင္လည္း မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသံုး၀င္မည့္ အလုပ္အတြက္ အရမ္းအေရးၾကီးေသာ CV/Resume ေကာင္းတစ္ခုကို ေရးသားနည္းကို ထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB

ထိေရာက္မႈရွိေသာ resume တစ္ခုေရးသားႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ လံု႕လစိုက္ထုတ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရပါမည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ (၂) မ်ဳိးကို လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္ –

သင့္အေၾကာင္း – သင္၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပင္ကိုစြမ္းရည္၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႐ွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးသားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အလုပ္အေၾကာင္း – သင္ေလွ်ာက္ထားမည့္ အလုပ္ရာထူးအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရႏုိင္သေလာက္ ရွာထားရမည္။ သင္၏ resume တြင္ သင္၏ စြမ္းရည္၊ ပညာေရး၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ယခင္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ယခုေလွ်ာက္ထားမည့္ ရာထူးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ resume တစ္ေစာင္ေရးသားႏိုင္ရန္ အေထြေထြလမ္းညႊန္

ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ resume မ်ဳိးအတြက္မဆို အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစဥ္အတုိင္း ေရးသားရန္ အႀကံျပဳထားေသာ္လည္း၊ သင္လိုအပ္သကဲ့သို႕ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပံုစံ

ေခါင္းစဥ္ – သင့္အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္တို႕ကို စာမ်က္ႏွာထိပ္ဆံုးတြင္ ထင္႐ွားစြာေဖာ္ျပထားသင့္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (သို႕) ရည္မွန္းခ်က္ – အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါက၊ သင္၏ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဝါက် ၂ ေၾကာင္း၊ ၃ေၾကာင္းခန္႕ျဖင့္ ထင္ေပၚေစရန္ ေရးသားပါ။ သင္လိုခ်င္ေသာ အလုပ္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ သင္၏ အလုပ္ရွင္အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္သည္ဆိုသည္ကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ ေရးသားပါ။ အကယ္၍ ရည္မွန္းခ်က္ကိုသာ ေရးသားေဖာ္ျပလိုပါက နီးစပ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစားမ်ား ပါဝင္ေစရန္အတြက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေရးသားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အာ႐ံုစူးစိုက္၍ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္း၊ မည္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစားမဆို လက္ခံမည့္ပံုေပၚေနျခင္း စသျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕လြန္းျခင္း မရွိေစရန္လည္း ဂရုစိုက္ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေရးသားခ်က္ကို ဝါက်တစ္ေၾကာင္းျဖင့္သာ ေရးသားရမည္ ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပရန္ ေ႐ြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိ ေလွ်ာက္ထားေသာ အလုပ္ရာထူး၏ အဆင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား တို႕ကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ လိုရင္းတို႐ွင္းႏွင့္ ေယဘုယ်က်က် ေရးသားပါ။ သင္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သို႕မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္အား အလုပ္႐ွင္တစ္ဦးအတြက္ သီးသန္႕ျဖစ္ေစရန္ cover letter ကို လည္း သီးျခားျပင္ဆင္ထားသင့္ေပသည္။

လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ – သင္၏ အဓိက တာဝန္ယူရမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ အေျခအေနတိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း/ အျမတ္ပိုမိုရရွိေစျခင္း၊ ကုမၸဏီမွ သင္၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳျခင္း စသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ သင္၏ ယခင္ အလုပ္ရွင္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းခဲ့ပံုတို႕ကို အသားေပးေရးသားပါ။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အလုပ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လတ္တေလာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုအေလးထား ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား – ကြန္ျပဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးသားျခင္း၊ စာစီေရးသားျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အထူးစက္ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္ျခင္း စသည့္ အေသးစိတ္ဆန္သည့္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပပါ။

ပညာေရး – ေနာက္ဆံုးရရွိခဲ့သည့္ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ဒီဂရီကို စတင္ေဖာ္ျပကာ၊ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းအမည္ႏွင့္ ေနရာ၊ ေမဂ်ာႏွင့္ မိုင္နာဘာသာမ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စေကာ္လာရွစ္ပ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆုမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေက်ာင္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပရမည္။

လုိင္စင္မ်ား၊ တရားဝင္လက္မွတ္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားမႈမ်ား – အလုပ္အကိုင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ ႐ွည္႐ွည္ေဝးေဝး မေဖာ္ျပပဲ တင္ျပေရးသားရမည္။

အပိုကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား – အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အသင္းဝင္ထားမႈမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မွသာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

အေၾကာင္းအရာ

ေဆာင္ရန္


MyanmarJobsDB
အျပဳသေဘာစိတ္ ထားပါ။

ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ ၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ သင့္ေတာ္သလို ထည့္သြင္းေရးသားရမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္အလုပ္ရွင္အား မည္သည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ကို ရွင္းျပပါ။

သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား သင္၏ resume ကို ဖတ္ၾကည့္ခိုင္းၿပီး၊ ေမ့က်န္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မလိုအပ္ဟုထင္၍ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိ၊ မရွိ အႀကံျပဳခ်က္ေပးခိုင္းပါ။

တိက်မႈ ရွိပါေစ။ စကားလံုးေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳမႈကို ဂ႐ုျပဳပါ။ စာလံုးတိုင္းအား အက်ဳိး႐ွိေစၿပီး၊ မလိုအပ္သည့္ စာလံုးမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ပါ။

က်စ္လ်စ္ျပည့္စံုေသာ ဝါက်မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ႐ွင္းလင္းသပ္ရပ္မႈ ရွိေစရန္ bullet မ်ားတပ္၍ ေရးသားပါ။

Grammer သံုးရာတြင္လည္း အက္႐ွင္ျပႀတိယာ (action verb) မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

သင္၏ ဝါသနာ၊ သင္၏ အရပ္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ အိမ္ေထာင္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ယခင္အလုပ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း စသည့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားမည့္ အလုပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားကို မလိုအပ္လ်င္ မေဖာ္ျပပါႏွင့္။

သင္၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ ဝါက်အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳပါ။ အတိုခ်ံဳ႕ေရးပါ။ စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာ၊ ႏွစ္မ်က္ႏွာခန္႕သာ ရွိေသာ resume သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ သင္သည္ အလုပ္ရာဇဝင္ ရွည္႐ွားပါက၊ သင္၏ resume သည္ စာမ်က္ႏွာ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကူးေျပာင္းခ်ိန္အေၾကာင္းကို မရွင္းျပပါႏွင့္။

ေထာက္ခံေပးသူမ်ားကို ထည့္သြင္းမတင္ျပပါႏွင့္။ သို႕ေသာ္ အင္တာဗ်ဴးအဆင့္တြင္ အလုပ္ရွင္မွ ေတာင္းခံပါက ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံသူမ်ား စာရင္းသီးသန္႕ကို အသင့္ျပင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေထာက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သင့္အစား ဆက္သြယ္လာမည့္သူ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားထား သင့္သည္။ သင္၏ resume ၏ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းတြင္ “References: Available upon Request” (ေထာက္ခံေပးမည့္သူမ်ား အေၾကာင္း သိရွိလိုပါက ထပ္မံေပးပို႕ေပးမည္) ဟု ေရးထားသင့္သည္။

အသြင္အျပင္

ေဆာင္ရန္

သင္၏ resume ကို လက္ႏွိပ္စက္ သို႕မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ စာစီျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္သူထံတြင္ ပရင့္ထုတ္ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ပါ။ ကြန္ျပဴတာပရင္တာကို အသံုးျပဳသည္ဆိုပါက “letter quality” ျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳပါ။ 8 1/2″ x 11″ အရြယ္အစား ရွိသည့္ စာ႐ြက္အျဖဴ သို႕မဟုတ္ ႏို႕ႏွစ္ေရာင္ကို အသံုးျပဳပါ။ အကယ္၍ အဆင္ေျပပါက၊ 20 lb (100 g) အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ 100% cotton-bond စာရြက္ကို အသံုးျပဳေပးပါ။

ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ margin မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ထားပါ။ Sections မ်ားအတြင္း single space ထားၿပီး၊ section တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား double space ထားပါ။

ေခါင္းစဥ္တိုင္းကို centre သို႕မဟုတ္ left justify ထားၿပီး၊ အကၡရာအႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရးသားပါ။

သင္၏ resume သည္ သပ္ရပ္ျခင္း၊ အလြယ္တကူဖတ္ရႈႏိုင္ျခင္း၊ ညီညာျခင္းႏွင့္ မ်က္စိအျမင္အရ ဘက္ညီျခင္း တို႕ ရွိေစၿပီး မ်က္စိပသာဒျဖစ္ေနရန္ ေရးသားပါ။ မလိုအပ္သည့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ visual effects မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

သင္၏ resume ကို ဂ႐ုျပဳ၍ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္အား ထပ္မံစစ္ေဆးခိုင္းပါ။ စာလံုးေပါင္းမ်ား၊ သဒၵါႏွင့္ ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္ သေကၤတမ်ား အမွားအယြင္းကင္းေစရန္ ဂရုျပဳပါ။

သင္၏ resume သည္ ထင္ထင္ရွားရွား ရွင္းလင္းစြာ ဖတ္ရႈႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးပါ။ မွင္ရာမ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ား ထင္ေနျခင္းသည္ လက္ခံႏိုင္စရာမဟုတ္ပါ။

ေရွာင္ရန္

ျပည္နယ္ နာမည္မ်ားမွလြဲ၍ အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက သင္၏အတိုေကာက္အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို နားလည္မည္မဟုတ္ေပ။

Resume ေရးသားမႈၿပီးသြားလွ်င္ အဓိကပန္းတိုင္ကို သတိရပါ

MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB

Resume သည္ ဘယ္အရာကို ျဖစ္ေျမာက္ေစသလဲ

Resume သည္ သင့္၏ အနာဂတ္အလုပ္ရွင္အား သင္၏ အတိတ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ယခု မည္သည့္အရာမ်ားကို ယင္း ကုမၸဏီအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္တို႕ကို ျပသေပးျခင္းျဖစ္သည္။

Resume တစ္ခု၏ အဓိက တာဝန္မွာ သင္၏ ပါရမီႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို သင့္အလုပ္ရွင္အား ရွင္းလင္းျပတ္သားျမန္ဆန္စြာ အေရာင္းထုတ္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္၊ သင့္ကိုယ္သင္ အေရာင္းထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သင္၏ resume သည္ သင့္အတြက္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အလုပ္ရွင္အား သင့္ကို စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴးေခၚေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးရွိ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသံုး၍ မိတ္ေဆြတို႕ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ားရရွိမည္ဟု MyanmarJobsDB မွ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

Adapted from original article: http://www.labor.ny.gov/careerservices/findajob/write.shtm

14452 total views, 2 today

Tags: , , , ,

12 Responses to “Resume/CV ေကာင္းေကာင္းဘယ္လိုေရးမလဲ”

 1. Comment made by Myo Zaw Oo on Aug 22nd 2013 at 6:40 pm:

  I would like to prepare the beautiful CV so please help me how to do this.

 2. Comment made by Ma Wint Thandar Cho on Aug 23rd 2013 at 12:36 pm:

  ထိေရာက္မွ ုရွိေသာ resumeတစ္ခုေရးသားနိ ုင္ရန္အေထြေထြလမ္းညႊန္ကိုဖတ္ၿပီးကၽြန ုပ္သည္အင္မတန္သံုးစားမရေသာသူတစ္ေယာက္ဆိုတာကိုေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။ဘြဲ ့ရတစ္ေယာက္ၿဖစ္ေသာကၽြန ုပ္ကိုထိုသို ့ေညဖစ္ေအာင္ဘယ္သူလုပ္ပါသနည္း။အၿခားသူမဟုတ္ပါၿမန္မာနိုင္ငံ၏ပညာေရးအဆင့္နိမ့္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

 3. Comment made by Ye Maung Maung on Sep 18th 2013 at 2:09 pm:

  Thanks, Jobs DB!

 4. Comment made by alexkoko on Sep 19th 2013 at 11:45 am:

  နမူနာတခုေလာက္ေရးျပပါလာဗ်ာ

 5. Comment made by [email protected] on Nov 15th 2013 at 11:34 am:

  က်ေနာ္…အလုပ္ေလ်ာက္မလုိ့၀င္မလုိ့မရလုိ့ကူညီေပးပါလား

 6. Comment made by nanhtet19 on Nov 27th 2013 at 5:52 pm:

  မဂ္လာပါ
  ကၽႊန္ေတာ့္နာမ္မည္က ေမာင္နန္းထက္ ပါ။ ဘူမိေဗဒနဲ ့ ေက်ာင္းပီးထားပါတယ္ အသက္က 24 နွစ္ပါ။Myanmar CP Live Stock CO.LTD.., မွာ ၁ နွစ္ ၉ လ contract checker အေန နဲ ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဖူးပါတယ္ အခုေတာ့ လခစား အျဖစ္နဲ ့
  သင့္ေတာ္မယ့္ေန၇ာေလး၇ဖို ့ၾကိဳးစား၇ွာေဖြ ေနပါတယ္။၀င္ေ၇ာက္ၾကည့္ရွဳ့ပီးအခ်ိန္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ …..
  ကၽႊန္ေတာ့္ကိုဆက္သြယ္လို ့၇မယ္ လိပ္စာကေတာ ့
  ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီး ၊ စက္မွ ုဇုံ
  09-428335101 or 09-33000024

 7. Comment made by Su Mon on Dec 17th 2013 at 1:02 pm:

  က်ြန္မMAB Bankမွာအလုပ္ေလ်ွာက္မလို႔ပါအေတြ႔ႀကံဳမရွိေတာ့အင္တာဗ်ဴးမွာဘာေတြေမးႏုိင္မလဲေတြးပီးေခါင္းရႈပ္ေနလို႔ပါအႀကံေပးပါအံုးရွင့္

  • Comment made by moonlady14 on Dec 23rd 2013 at 11:11 pm:

   အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္ ဘဏ္ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေနာက္ျပီး ဘယ္ဘဏ္က ဘယ္သူ႔လက္ေအာက္မွာ ရွိတာလည္း၊ တျခား ဗဟုသုတ အေနနဲ႔ မွတ္ထားရမွာကေတာ့ ATM, MPU ရဲ႔ long term ေလးကိုေပါ့၊ ေနာက္ဆံုး ေမးမွာကေတာ့ ဒီဘဏ္မွာ ဘာေၾကာင့္လုပ္ခ်င္တာလဲ။ ျပီးေတာ့ အဂၤလိပ္စာလည္း လိုတာေပါ့၊ တကယ္လို႔ ကိုယ္က အဲ့အပိုင္းမွာ အကယ္လို႔ အားနည္းတယ္ဆိုရင္ myself ေလာက္ေတာ့ ေျပာႏိုင္ေအာင္ က်င့္ထားဖို႔ လိုအပ္တာေပါ့။ ဒါပါပဲ…. ဘာမွမခက္ပါဘူး။ မေၾကာက္ပါနဲ႔။

   PS. ေရးေျဖ puzzle နဲ႔ သခ်ၤာပိုင္းေတြမွာေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ခက္ေကာင္းခက္လိမ့္မယ္။

 8. Comment made by ရွာေဖြသူ on Feb 2nd 2014 at 12:02 pm:

  အခုလိုသိရွိေအာင္သင္ၾကာေပေသာ္အကို ့။အမတိုကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာက္လဲေမျမန္းနိုင္ေအာင္သိရွိေအာင္လမ္းျပေပနိုင္ပါေစလိုးဆုေတာင္ေပလိုက္ပါတယ္။………..”ရွာေဖြသူ”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.