ဖုန္းအင္တာဗ်ဴးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္

Posted by | October 23, 2013 | Articles, Job Search

By NicoleWilliams.com staff

ဖုန္းျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္႐ွင္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ နည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာလုိက္ရျခင္းျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ စီစစ္ႏိုင္ၿပီး၊ မည္သူသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟူသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ resume ကို အြန္လိုင္းမွ ေပးပို႕ထားျခင္း၊ upload လုပ္ထားခဲ့ပါက၊ ဖုန္းျမည္သံၾကားရသည္ႏွင့္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစရန္ ေအာက္ပါ အတိုင္း အသင့္ျပင္ထားႏုိင္ပါသည္။

 

Importance of Phone Etiquette

Importance of Phone Etiquette

 

သင္ေျပာသည့္အေၾကာင္းအရာကို ေသခ်ာသိပါေစ

သင္ ေပးပို႕ထားေသာ resume ၊ cover letter ႏွင့္ ရာထူးတာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္တို႕အား ဖုန္းအနီးတြင္ ဖိုင္တစ္ခုျဖင့္ ထားပါ။ ထို႕အျပင္ ကုမၸဏီ အေၾကာင္း၊ သင့္ထံ ဖုန္းေခၚမည့္သူ ျဖစ္ႏိုင္သူ အေၾကာင္းႏွင့္ တျခားေသာ သင္ေမးလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ တစ္ပူးတြဲတည္း ထားႏုိင္ပါက ပို၍ ေကာင္းပါသည္။ မွတ္စုမ်ား လုိက္မွတ္ႏိုင္ရန္ ခဲတံႏွင့္ စာ႐ြက္တို႕ကိုလည္း အသင့္ျပင္ထားသင့္ပါသည္။

သင္ျပန္လည္ေျဖဆိုမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့က်င့္ထားပါ

အလုပ္အေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူတစ္ဦးတြင္ ရွိသင့္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စဥ္းစားထားၿပီး၊ ဖုန္းတြင္ ေျပာဆိုမည့္ စကားမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ထားပါ။ သင္၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႕ ကိုက္ညီသနည္း။ သင္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္သနည္း။ သင့္ကို ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားကာ၊ မည္ကဲ့သို႕ စဥ္းစားမည္ ဆိုသည္ကို ႀကိဳတင္ေတြးေခၚပါ။ ရာထူးတာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းကို သင္ စိတ္မခ်ပါက သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ သို႕မဟုတ္ ၄င္းလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားထံမွ (Monster’s Advice Forum မွ) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူပါ။

သင္၏ စကားေျပာဆိုပံုကို သတိျပဳပါ

ဖုန္းအင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္သည့္အခါ သင့္အေနျဖင့္ ေျဖးေျဖးႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သတိရသင့္သည့္ အခ်က္မွာ သင့္ကို ဖုန္းျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးသူအေနျဖင့္ သင္၏ စကားေျပာဆိုသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးႏိုင္စြမ္းကိုသာ သူ႕အေနျဖင့္ အကဲခတ္ဆံုးျဖတ္စရာ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ “အင္” ၊ “အာ”၊ “သိတယ္ မဟုတ္လား” စသည့္ စကားလံုးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် မသံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ဘန္းစကားမ်ား၊ အျခားေသာ ထံုးတမ္းမက်ေသာ စကားမ်ားကို မသံုးပါႏွင့္။

သင္စကားမေျပာခင္ စဥ္းစားပါ

အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖခင္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္ယူၿပီးမွ ျပန္လည္ေျဖဆိုပါ။ အင္တာဗ်ဴးသူမွ ေျပာၾကားျခင္း မဆံုးခင္ ၾကားျဖတ္ေျပာျခင္း၊ ေမးခြန္းကို စတင္ေျဖဆိုျခင္းကို ေရွာင္ပါ – ေမးခြန္းအတြက္ တျခားေသာ နက္နဲသည့္ အေၾကာင္းအရာ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ သင့္ထံသို႕ အင္တာဗ်ဴးသူ ဖုန္းဆက္ခ်ိန္သည္ သင့္အတြက္ စကားေျပာဆိုရန္ အဆင္မေျပသည့္အခ်ိန္၊ သင္ အလုပ္တြင္ ေရာက္ေနခ်ိန္ သို႕မဟုတ္ ဆူညံသည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ေနခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္ပါက၊ အဆင္ေျပမည့္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဖုန္းျဖင့္ ျပန္ေခၚရန္ စီစဥ္ပါ။

ေတြ႕ဆံုရန္ ခ်ိန္းဆိုပါ

သင့္အေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး အေျခအေနေကာင္းသည္ ဆိုခဲ့ပါက၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ထားၿပီး၊ “လူႀကီးမင္းႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီး ယခု အင္တာဗ်ဴးကို ဆက္လက္ လုပ္မယ္ဆို အဆင္ေျပပါမလား။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ သင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာခြင့္ ရယူလိုပါတယ္” ဟု ေျပာ၍၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုမႈကို ေတာင္းဆိုပါ။ အင္တာဗ်ဴးသူမွ ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ကတိေပးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုလားမႈ မရွိပါက သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေနာက္အဆင့္ကို ေသခ်ာေမးျမန္းပါ။ သူတို႕အေနျဖင့္ သင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုလ်င္ သင့္ထံ ဖုန္းဆက္မည္လား၊ အီးေမးလ္ပို႕မည္လား၊ သင့္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း မျပဳပါက သင့္ထံ အေၾကာင္းၾကားမည္လား။ ထိုကဲ့သို႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္းျခင္းသည္ သင့္အား အရည္အခ်င္း ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာကို သိရွိပါက၊ သင့္အေနျဖင့္ ညဘက္ေတြ ပိုမို ေကာင္းစြာ အိပ္ေပ်ာ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းကဲ့သို႕ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္ႏိုင္မွ သင္၏ အလုပ္ရွာေဖြေနျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

 

Original Reference: Monster

8271 total views, 1 today

Tags: , , ,