သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

MyanmarJobsDB
http://www.myanmarjobsdb.com

MyanmarJobsDB is exclusive job search web portal in Myanmar. We provide job listing service for employers while job seekers can also submit their CV/Resume and let recruiters view their CV/Resume – the perfect platform for employers to meet top talents in Myanmar.

MyanmarJobsDB's posts

Comments Off on AIESEC မွ Myanmar Youth Business Engagement Forum 2014 ၾကီးမႈးက်င္းပမည္

AIESEC မွ Myanmar Youth Business Engagement Forum 2014 ၾကီးမႈးက်င္းပမည္

Posted by | July 7, 2014 | Conferences and Forums, News

Comments Off on Resume/CV ေတြမွာ ေတြ႕ေလ့ရွိတဲ့ သံုးသင့္ေသာ/မသံုးသင့္ေသာ စကားလံုးမ်ား

Resume/CV ေတြမွာ ေတြ႕ေလ့ရွိတဲ့ သံုးသင့္ေသာ/မသံုးသင့္ေသာ စကားလံုးမ်ား

Posted by | June 25, 2014 | Articles, Career Development, Job Search

Comments Off on တစ္ပတ္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူၿပဳ သင္တန္းသစ္မ်ား

တစ္ပတ္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူၿပဳ သင္တန္းသစ္မ်ား

Posted by | May 27, 2014 | News, Training/Education

Comments Off on တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘဲြ႕ႏွစ္ခုေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာ လက္မွတ္ထိုး

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘဲြ႕ႏွစ္ခုေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာ လက္မွတ္ထိုး

Posted by | April 30, 2014 | Articles, News, Training/Education

Comments Off on တစ္ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းသစ္မ်ား

တစ္ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းသစ္မ်ား

Posted by | April 29, 2014 | Articles, Training/Education

Comments Off on ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေၿခစိုက္ Jimex Co.,Ltd ဧ။္ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေၿခစိုက္ Jimex Co.,Ltd ဧ။္ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

Posted by | April 24, 2014 | Career Opportunity, News

Comments Off on ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ IELTS ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ IELTS ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

Posted by | April 23, 2014 | Articles, Career Development

Comments Off on အေမရိကန္အစိုးရ ပညာသင္ဆုသံုးမ်ိဳးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္လက္ခံ

အေမရိကန္အစိုးရ ပညာသင္ဆုသံုးမ်ိဳးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္လက္ခံ

Posted by | April 23, 2014 | Articles, Career Development

Comments Off on Hyundai Motor Myanmar အတြက္ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ေခၚယူၿခင္းအစီအစဥ္

Hyundai Motor Myanmar အတြက္ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ေခၚယူၿခင္းအစီအစဥ္

Posted by | March 28, 2014 | Career Opportunity, News

Comments Off on တစ္ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းသစ္မ်ား

တစ္ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းသစ္မ်ား

Posted by | March 24, 2014 | Articles, News, Training/Education

Comments Off on Victoria University College Education for All “ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္-ပညာသင္”

Victoria University College Education for All “ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္-ပညာသင္”

Posted by | March 24, 2014 | Articles, News, Training/Education

Comments Off on Design Thinking Workshop Program 2014

Design Thinking Workshop Program 2014

Posted by | March 20, 2014 | Articles, News, Workplace