သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

April May

April May's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Production Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Dec 2017
 2. Type
  Contract
  Job
  Project Manager (Short-term project) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Dec 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Brand Manager Myanmar Career Conyat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Dec 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Key Account Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Dec 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  HR Assistant Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Dec 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Brand Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Nov 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Accountant Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Nov 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  ERP Marketing Executive Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Nov 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  IT ERP Sales Executive Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Nov 2017
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Business Analyst Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Nov 2017