သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Cherry Cho

Global Enchanting Safety and Management Training Center

Global Enchanting Safety and Management Training Center is founded in 2012 by Ms. Khin Swe Win Ko. Fully recognizing the rapid economic development, including industrialization, in the nation, the Center provides courses on Occupational Safety and Health and management to aid in country’s capacity building. Indeed, it is one of the pioneers in the field of industrial safety in the nation. The vision is to be a leading training organization that provides quality education in industrial safety and in developing employ ability skills and competencies relevant to current local and international market.
.
Global Enchanting is Myanmar’s First Occupational Safety and Health center that achieved National Skill Standard Association recognition for curriculum development on Construction Safety Courses.
And Myanmar’s First Occupational Safety and Health center that is certified by ISO 9001:2015 and certificate No. is QS 4996.

Cherry Cho's job listings

No jobs found.