သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

DagonGlory
http://myanmarjoblink.com

Dagon Glory is a Recruitment Company specializing in the recruitment of permanent, contract and temporary positions on behalf of top employers in Myanmar. It is the perfect platform for employers to meet top talents in Myanmar.
You can see more jobs at www.myanmarjoblink.com

DagonGlory's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  CAD Operator (Japanese Speaker) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Drawing Engineer (Drafter) (BE.Civil) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Drawing Coordinator (BE.Civil) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  QS Manager (BE.Civil) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy QA/QC Manager (BE.Civil) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Civil Engineer (USD 1500) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018