သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pro-Recruiter1991

Pro-Recruiter1991's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Foreign Procurement and logistics Manager Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Office Designer (Male) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Engineer (Civil Construction) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Manager (Steel Structure Project) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Auditor Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Officer Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Manager (External Affair) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 8. Type
  Contract
  Job
  Admin Executive Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Admin/HR officer (Female) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Organizational Development Manager (Expert) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Manager(Finance) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017