သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pro-Recruiter1991

Pro-Recruiter1991's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy Manager (Finance) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Feb 2017
 2. Type
  Contract
  Job
  Assistant Engineer (Male-7Posts) (For Thilawa Project-6Months / Project Base) Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Feb 2017
 3. Type
  Contract
  Job
  Assistant Project Engineer (Male-2Posts) (For Thilawa Project-6Months / Project Base) Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Feb 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  (2) Assistant Engineer (Male-7Posts) (For Thilawa Project-6Months / Project Base) Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Feb 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  (1) Assistant Project Engineer (Male-2Posts) (For Thilawa Project-6Months / Project Base) Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Feb 2017