သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pro-Recruiter1991

Pro-Recruiter1991's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Receptionist/ Admin Executive (Female) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sales & Marketing Executive (Male) (For Naypyitaw Only) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Officer (Maintenance) (For Male) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Personal Assistant (Manager Level) to CEO Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jan 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  General Manager (Special Project) Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jan 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy Executive Director/General Manager Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jan 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  General Manager/Deputy Executive Director of CEO Office Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jan 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Receptionist Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Jan 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Personal Assistant (Manager Level) to CEO Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Jan 2017