သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

IGE Land
http://www.igemyanmar.com/

IGE Land is Myanmar’s leading provider of urban solutions. IGE Land offers holistic real estate solutions, from development, construction, project management to facilities and estate management. IGE Land undertakes urbanization projects spanning integrated townships/cities, mixed use developments and industrial parks / SEZs.

IGE Land's job listings

No jobs found.