သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

JobGuide

JobGuide's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Mar 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Account JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Mar 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Site Store Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Mar 2019
 4. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Mar 2019
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Supervisor Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Mar 2019
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Structure Design Engineer Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Mar 2019
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Site Engineer Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Mar 2019
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Chinese Translator Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Mar 2019
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Account Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Mar 2019
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Quality Control (QC) For Concrete Production Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Mar 2019
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Staff Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Mar 2019
 12. Type
  Freelance
  Job
  Translator Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Mar 2019