သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

KOTRA Yangon
http://www.kotraygn.com.mm

Since it’s opening in 1975, Commercial Section of Republic of Korea (KOTRA) has been committed to promoting mutual prosperity between Korea and Myanmar by facilitating international commerce and investment.

KOTRA is consolidating and improving its growing reputation as a world-class trade and investment promotion agency by helping its customers achieve their trade and investment goals through its worldwide network of Korea Business Centers.

In the ever-changing global marketplace, KOTRA will be your most valuable resource and reliable supporter. KOTRA serves as a bridge between Korean and Myanmar businesspersons who wish to forge trade or investment relations. Throughout your business relationship with Korea, KOTRA will help you capitalize on the outstanding business opportunities for which Korea has built up a solid reputation. Let us help you to take advantage of the exciting new trade and investment opportunities in Korea and Myanmar.

KOTRA Yangon's job listings

No jobs found.