သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Lin Naung

Lin Naung's posts

Comments Off on Inspiro Institute မွ Institute of Leadership and Management(UK) မွတိုက္ရိုက္ခ်ိီးၿမွင္.ေသာစီးပြားေရးစီမံခန္.ခြဲမွဳ ႏွင္. ေခါင္းေဆာင္မွဳ သင္တန္းမ်ားဖြင္.လွစ္မည္

Inspiro Institute မွ Institute of Leadership and Management(UK) မွတိုက္ရိုက္ခ်ိီးၿမွင္.ေသာစီးပြားေရးစီမံခန္.ခြဲမွဳ ႏွင္. ေခါင္းေဆာင္မွဳ သင္တန္းမ်ားဖြင္.လွစ္မည္

Posted by | May 11, 2015 | News, Training/Education

Comments Off on Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း

Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း

Posted by | March 11, 2015 | News, Training/Education

Comments Off on Web Application Development C# (Basic, Advance) သင္တန္း

Web Application Development C# (Basic, Advance) သင္တန္း

Posted by | February 13, 2015 | News, Training/Education

Comments Off on MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမွႈ အစီအစဥ္

MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမွႈ အစီအစဥ္

Posted by | February 5, 2015 | Career Opportunity, News

Comments Off on Diploma in Business & Management (Awarded by UK)

Diploma in Business & Management (Awarded by UK)

Posted by | January 22, 2015 | News, Training/Education

Comments Off on Diploma in Business & Management (Awarded by UK)

Diploma in Business & Management (Awarded by UK)

Posted by | January 22, 2015 | News, Training/Education

Comments Off on University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) ႏွစ္ MBA ဘြဲ႕ ကိုစင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၃၀%ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ ျဖင့္ March 2015 Intake တြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲက်င္းပၿပဳလုပ္မည္။

University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) ႏွစ္ MBA ဘြဲ႕ ကိုစင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၃၀%ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ ျဖင့္ March 2015 Intake တြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲက်င္းပၿပဳလုပ္မည္။

Posted by | January 16, 2015 | News, Scholarship, Training/Education

Comments Off on Diploma in Business Management ေဖေဖာ္၀ါရီ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္။

Diploma in Business Management ေဖေဖာ္၀ါရီ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္။

Posted by | January 8, 2015 | News, Training/Education

Comments Off on IT Professional မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းၿပပဲြ “IT Career Day 2014”

IT Professional မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းၿပပဲြ “IT Career Day 2014”

Posted by | December 9, 2014 | Career Opportunity, News

Comments Off on အဂၤလန္ရွိ City of Oxford College, (အစိုးရေကာလိပ္) မွ ေပးအပ္မည့္ Diploma in English Studies ဘာသာရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္။

အဂၤလန္ရွိ City of Oxford College, (အစိုးရေကာလိပ္) မွ ေပးအပ္မည့္ Diploma in English Studies ဘာသာရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္။

Posted by | December 8, 2014 | News, Training/Education

Comments Off on Myanmar Infrastructure Group ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

Myanmar Infrastructure Group ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

Posted by | December 8, 2014 | Career Opportunity, News

Comments Off on University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) ႏွစ္ MBA Course ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ Diemnsions International College တြင္တက္ေရာက္ရန္ လာမည့္ Jan 2015 Intake အတြက္၀င္ခြင့္မ်ားစတင္လက္ခံျပီ။

University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) ႏွစ္ MBA Course ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ Diemnsions International College တြင္တက္ေရာက္ရန္ လာမည့္ Jan 2015 Intake အတြက္၀င္ခြင့္မ်ားစတင္လက္ခံျပီ။

Posted by | December 4, 2014 | News, Scholarship

Comments Off on အေမရိကန္ အေၿခစိုက္ Interface Incorporation မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

အေမရိကန္ အေၿခစိုက္ Interface Incorporation မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Posted by | November 27, 2014 | Career Opportunity, News

Comments Off on City of Oxford College, UK မွ ေပးအပ္မည့္ Diploma ဘာသာရပ္မ်ား ကို အလုပ္လုပ္ရင္း တကၠသိုလ္တက္ရင္း ျပည္တြင္းမွာပင္ ရယူႏိုင္ျပီ …

City of Oxford College, UK မွ ေပးအပ္မည့္ Diploma ဘာသာရပ္မ်ား ကို အလုပ္လုပ္ရင္း တကၠသိုလ္တက္ရင္း ျပည္တြင္းမွာပင္ ရယူႏိုင္ျပီ …

Posted by | November 24, 2014 | News, Training/Education

Comments Off on Nestlé Indochina Young Leaders Program 2015

Nestlé Indochina Young Leaders Program 2015

Posted by | November 20, 2014 | Career Opportunity, News

Comments Off on Dimensions International College 2015 Jan Intake ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ အတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားဆက္လက္ ေပးအပ္သြားမည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ား

Dimensions International College 2015 Jan Intake ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ အတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားဆက္လက္ ေပးအပ္သြားမည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ား

Posted by | November 19, 2014 | News, Scholarship

Comments Off on Hotel Parami ၏ Walk In Interview အစီအစဥ္

Hotel Parami ၏ Walk In Interview အစီအစဥ္

Posted by | November 17, 2014 | Career Opportunity, News

Comments Off on ဂ်ပန္အေၿခစိုက္ IT ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

ဂ်ပန္အေၿခစိုက္ IT ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Posted by | October 27, 2014 | Career Opportunity, News

Comments Off on PROGINEER Co.,Ltd မွ Web Developer ႏွင့္ Mobile Developer သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္မည္

PROGINEER Co.,Ltd မွ Web Developer ႏွင့္ Mobile Developer သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္မည္

Posted by | October 20, 2014 | News, Training/Education

Comments Off on Noble IT Solutions Co.,Ltd မွ သင့္ရဲ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အတြက္ မရိွမၿဖစ္ Noble HRMS Software ၊ Time Attendance Machine ႏွင့္ အၿခားဆက္စပ္ လုပ္ငန္းသံုး Software မ်ား

Noble IT Solutions Co.,Ltd မွ သင့္ရဲ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အတြက္ မရိွမၿဖစ္ Noble HRMS Software ၊ Time Attendance Machine ႏွင့္ အၿခားဆက္စပ္ လုပ္ငန္းသံုး Software မ်ား

Posted by | October 1, 2014 | Articles, Featured HR Product