သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Myanmar Con Yat

Myanmar Con Yat's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Business Developement Executive (Urgent for Recruiting Agency) Myanmar Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Feb 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Admin Manager (Over 10 Lakh / Urgently) Myanmar Carrer Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Administrator ( MMK 250,000 ) Myanmar Career Con Yat. – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Feb 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Manager for Audit ( Over USD 1200 at F & B Industry ) Myanmar Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Feb 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Care Director (National Only) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Feb 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Business Solutions(Sales) Director (National only) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Feb 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Director (B2C) (National Only) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Feb 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Sales & Marketing Executive Myanmar Con Yat com.mm – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Feb 2017