သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Myanmar Con Yat

Myanmar Con Yat's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Freelance
  Job
  Snr Accountant (Part Time) Myanmar Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Key Account Manager (For IT Company) Myanmar Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jan 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Sales & Marketing Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jan 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Accountant (CPA Holder) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jan 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic & Administration Assistant (USD 300 ) Myanmar Career Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Jan 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Sub Assistant Engineer (Bridge) ( Male ) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Jan 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Manager (Planning) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Jan 2017
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Engineer (Planning) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Jan 2017
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Jan 2017