သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Myanmar Jardine Schindler
http://www.schindler.com

Schindler manufactures, installs, services and modernizes elevators, escalators and moving walks for almost every type of building requirement worldwide. The company specializes in the latest-technology engineering, as well as mechanical and microprocessor technology products designed and rigorously tested for safety, comfort, efficiency and reliability.

Inspired by the vision of being the best service provider in the industry for its customers, Schindler will continue in the future to develop highly innovative and user-friendly mobility solutions and to deliver these to the world market.

Schindler products can be found in many well-known buildings throughout the globe, including office buildings, airports, shopping centers/retail establishments and specialty buildings.

In 2011, 2012 and 2013, Schindler was named one of Forbes Magazine’s 100 Most Innovative Companies, and two of the company’s products received the 2011 Architectural Products’ Product Innovation Award.

Myanmar Jardine Schindler's job listings

No jobs found.