သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Nex Company Ltd

Nex Company Ltd's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service (Social Media) Company - Nexlabs – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Android Developer Company - Nexlabs – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Content Producer Company - Nexlabs – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Accountant Company - Nexlabs – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  IT Support (200000 ~ 300000) Company - Nexlabs – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Consultant Company - NEX Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017