သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Recruit Team

Recruit Team's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Recruitment Executive (can speak Japanese Language) Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jun 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Manager / Manager (Recruitment) Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jun 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Data Entry or Associate Recruiter Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jun 2019
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Assistant (Male) Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 May 2019
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Executive Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 May 2019
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Program Coordinator Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 May 2019
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Business Consultant Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 May 2019
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Assistant (Male) Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 May 2019