သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Soleil Ribbon Ltd

Soleil Ribbon Ltd's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Administrative Assistant Soleil Ribbon – Posted by Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  လုံၿခံဳေရး – 3 ဦး Soleil Ribbon – Posted by Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  ထမင္းခ်က္၊ သန္႔ရွင္းေရး – 2 ဦး Soleil Ribbon – Posted by Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  သန္႔ရွင္းေရး – 3 ဦး Soleil Ribbon – Posted by Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Driver – 1 ဦး Soleil Ribbon – Posted by Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Welding/Tooling – 1 ဦး Soleil Ribbon – Posted by Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Maintenance Head / Electrician – 1 ဦး Soleil Ribbon – Posted by Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Machine Operators – 20 ဦး Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Administrative Assistant ၁ ဦး Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Aug 2017