သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Thwal

Thwal's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  စက္ရံုမွဴး Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Feb 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Feb 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Feb 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Assisant Sale & Marketing Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Feb 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Feb 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Feb 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Sale & Marketing Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2017
 10. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2017
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Sacond Plant Leader Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2017
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Plant Leader Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2017
 13. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2017
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2017
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2017
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2017
 17. Type
  Full-Time
  Job
  HR Staff ံHan Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Feb 2017
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Sale & Marketing Manager Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Feb 2017
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Korea Translator Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Jan 2017