ဆက္သြယ္ရန္ / Contact Us

MyanmarJobsDB တြင္ အလုပ္ေၾကာ္ျငာတင္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာနဲ႕ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ျဖည့္စြက္ကာခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။ တျခားအၾကံဥာဏ္ျပဳခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါေဖာင္မွတစ္ဆင့္ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။အျခားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား MyanmarJobsDB တြင္ Sponsor အေနၿဖင့္ ေၾကာ္ျငာတင္လိုပါကလည္း [email protected] ကို တိုက္ရိုက္အီးေမးလ္ပို႕ကာ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းျဖင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္လိုပါက: +95-01-201492, +95-09-33122144 သို႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ (Office Hours: 09:00 to 18:00 Monday to Friday except Public Holidays)