အသံုးျပဳရန္ အညႊန္း

အသံုးျပဳရန္ အညႊန္း

www.myanmarjobsdb.com တြင္ register အရင္ဦးစြာ ျပဳလုပ္ပါ။ (register ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တစ္မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာႏိုင္ပါသည္။)

အလုပ္ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ (employer)

 1. website ၏ညာဘက္ရွိ “Submit a Job” ကိုႏွိပ္ပါ။
 2. Login မ၀င္ရေသးပါက မိမိ၏ username နွင့္ password ကိုျဖည့္ၿပီး login ၀င္လိုက္ပါ (login ၀င္ၿပီးသားျဖစ္ပါက ဤအဆင့္ကုိ ေက်ာ္ႏိုုင္ပါသည္)။
 3. Submit a Job ဆိုေသာစာမ်က္ႏွာတြင္ အလုပ္ေခၚယူေသာ ကုုမၺဏီအမည္၊ ကုမၺဏီ၏ website address၊ ကုမၺဏီ logo၊ အျခားလိုအပ္ေသာ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။ သင္၏အလုပ္ေၾကာ္ျငာအား အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား ပိုမိုျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးသားေစလိုပါသည္။
 4. ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ သင့္အလုပ္ေၾကာ္ျငာအေသးစိတ္အား မွန္ကန္မွဳရွိမရွိ ျပန္လည္စိစစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ Finish ဆိုေသာခလုပ္ကိုႏိွပ္လုိက္ပါ။
 5. သင္၏ အလုပ္ေၾကာ္ျငာသည္ MyanmarJobsDB website ေပၚသို႔ေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မည္။


အလုပ္ရွာေနသူမ်ား မိမိ၏ Resume  တင္ရန္(job seeker)

 1. website ၏ညာဘက္ရွိ “Submit your Resume” ကိုႏွိပ္ပါ။
 2. Login မ၀င္ရေသးပါက မိမိ၏ username နွင့္ password ကိုျဖည့္ၿပီး login ၀င္လိုက္ပါ (login ၀င္ၿပီးသားျဖစ္ပါက ဤအဆင့္ကုိ ေက်ာ္ႏိုုင္ပါသည္)။
 3. Login ဝင္ၿပီးပါက သင္၏ “Dashboard” စာမ်က္ႏွာတြင္ “Resume” ကိုႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ “add resume” ကိုႏွိပ္ပါ။
 4. “Add Resume” စာမ်က္ႏွာတြင္ သင္၏ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖည့္စြက္ပါ။
 5. အားလံုး ျဖည့္စြက္ၿပီးပါက “Save” ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
 6. သင္၏ Resume သည္ MyanmarJosDB website ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မည္။
 7. အကယ္၍ “jobs recommendations” မ်ားရရွိလိုပါက သင္၏ Dashboard တြင္ Preferences စာမ်က္ႏွာကိုသြား၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။ သင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္၍ သင့္ Dashboard ၏ Jobs Recommendations ေအာက္တြင္ အလုပ္ေခၚေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေတြ႕ ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။