သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Building & Construction Jobs RSS Feed Building & Construction Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Site Hunting Male Only (1)Post Job Guide Employment Agency – Posted by Jerry
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Aug 2017
 2. Type
  Contract
  Job
  Project Manager (Expat) Venari Consulting Services – Posted by Venari Consulting Services
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Aug 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  English Translator (Male/Female) Company - K & L Co., Ltd. – Posted by knlcompany
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Jul 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Personal Assistant (For Chairman) . (1) Female Only Job Guide Employment Agency – Posted by Jerry
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Jul 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Site Hunting Male (1) Post Job Guide Employment Agency – Posted by Jerry
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Jul 2017