သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Contract Jobs RSS Feed Contract Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  Marketing Akarisan Garment – Posted by Akarisan Garment
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  20 Oct 2017
 2. Type
  Contract
  Job
  IT Staff Company - SystemEXE Myanmar Co., Ltd – Posted by SystemEXE Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Oct 2017
 3. Type
  Contract
  Job
  Market Officer/Business Development Manager Company - Market Officer/Business Development Manager – Posted by IESINGAPORE
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Oct 2017
 4. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY Private Ltd – Posted by paulcogan22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Oct 2017
 5. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY Private Ltd – Posted by paulcogan22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Oct 2017
 6. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! mnsjewkj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Oct 2017
 7. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! mnsjewkj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Oct 2017
 8. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! mnsjewkj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Oct 2017
 9. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! mnsjewkj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Oct 2017
 10. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! mnsjewkj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Oct 2017
 11. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! mnsjewkj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Oct 2017
 12. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! mnsjewkj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Oct 2017
 13. Type
  Contract
  Job
  IE Singapore Business Development Manager/Market Officer Company - Singapore Government – Posted by IESINGAPORE
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Oct 2017
 14. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY Paul Cogan – Posted by paulcogan22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Oct 2017
 15. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY Paul Cogan – Posted by paulcogan22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Oct 2017
 16. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY Paul Cogan – Posted by paulcogan22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Oct 2017
 17. Type
  Contract
  Job
  ASP.NET MVC Developer Company - Vitis Solutions Pte Ltd (Singapore) – Posted by vitissolutions
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Oct 2017
 18. Type
  Contract
  Job
  Waiter/waitress Company - CDS F&B – Posted by CDSHR
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Oct 2017
 19. Type
  Contract
  Job
  Chef De Partie/ Demi Chef De Partie Company - CDS F&B – Posted by CDSHR
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Oct 2017
 20. Type
  Contract
  Job
  Jr Sous Chef/ Sous Chef Company - CDS F&B – Posted by CDSHR
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Oct 2017