သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
10 May 2019

Full-Time Account

Industrial Process Engineering Co.,Ltd. – Posted by IPEAnywhere

ipecl.png

Job Description

Responsibilities:
-Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information.
-Prepare budget forecasts
-Handle monthly, quarterly and annual closings
-Substantiates financial transactions by auditing documents.
-Compute taxes and prepare tax returns
-Prepares payments by verifying documentation, and requesting disbursements.
-Comply with financial policies and regulations

Requirements:
-BSc in Accounting, Finance or relevant degree
-Prefered 2 years experience in the related field
-Advanced MS Excel skills including Vlookups and pivot tables
-Strong attention to detail and good analytical skills
-Accomplishes the result by performing the duty.
-Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Job expires in 18 days.

102 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume