သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 Jun 2018

Full-Time Admin Manager

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any Graduate
– ႏိုင္ငံျခားမွ ခ်မွတ္ထားေသာ design မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး Programmer မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းျပ စီမံခန္႕ခဲြႏိုင္ရမည္။
– ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။
– Computer Basic
– Programmer မ်ားေရးထားေသာ Coding မ်ားကုိ review နဲ႕ အၾကံဥာဏ္ ေပးႏိုင္ရမည္။
– ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူုျဖစ္ရမည္။

* Urgent
*Office Time (9am to 5pm) (Mon to Fri Day)
* [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

How to Apply

* [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 4 days.

246 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume