သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Dec 2018

Full-Time Asp.net Junior (1) Post

Macro-Intelligent.com – Posted by Macro Intelligent SolutionsAnywhere

mislogo.png

Job Description

We are looking for the talents to maintain and enhance web applications.In this role, you should be able to write functional code with a sharp eye for spotting defects. You should be a team player and excellent communicator. If you are also passionate about the .NET framework and software design/architecture, we’d like to meet you.

Responsibilities

– Participate in requirements analysis
– Collaborate with internal teams to produce software design and architecture
– Write clean, scalable code using .NET programming languages
– Test and deploy applications and systems
– Revise, update, refactor and debug code
– Improve existing software
– Develop documentation throughout the software development life cycle (SDLC)
– Serve as an expert on applications and provide technical support

Job Requirements

– Proven experience as a .NET Developer or Application Developer
– Hand on experience with the ASP.NET Framework using C# .Net, MVC, asp.net Core, SQL Server, AJAX, XML, Web Services
– Knowledge of HTML5/CSS3, JQuery, Javascript
– Familiarity with architecture styles/APIs (REST)
– Excellent troubleshooting and communication skills
– Attention to detail
– Documentation
– B.C.Sc/ M.C.Sc in Computer Science, IT Engineering or a related field

How to Apply

Please send your CV to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 20 days.

95 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume