သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Feb 2019

Full-Time Digital Marketing Assistant Manager

Recruit TeamAnywhere

Job Description

Responsibilities

• Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns
• Design, build and maintain our social media presence
• Plan and monitor the ongoing company presence on social media (Facebook, LinkedIn etc.)
• Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals
• Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
• Brainstorm new and creative growth strategies
• Plan, execute, and measure experiments and conversion tests
• Collaborate with internal teams to create landing pages and optimize user experience
• Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points

Desired Skills and Expertise

• BA/BSc degree.
• Over 3 years of working experience in digital marketing or a related field
• Proven working experience in digital marketing
• Demonstrable experience in SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns
• Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns
• Working knowledge of HTML, CSS, and JavaScript development and constraints
• Strong analytical skills and data-driven thinking
• Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

How to Apply

Please send your CV to [email protected]

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Job expires in 13 days.

180 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume