သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 Nov 2018

Full-Time Digital Marketing Executive – (M/F)

MyanCare Telemedicine – Posted by MyanCare TechnologyAnywhere

Job Description

• Mainly responsible for the execution of all digital marketing activities.
• Planning monthly content schedule, write the regular content on facebook, company’s website, etc.
• Work closely together with digital consultant, operation team, customer services to come out the professional contents of the services.
• Handle facebook page comments, messenger reply and do analysis on customer’s feedbacks.
• Lead and execute of digital marketing campaigns, report the campaign results.
• Regular analysis and reporting the performance of digital marketing and competitor movements.

How to Apply

Job Requirements
++++++++++++
• Any Graduated
• Minimum 1 year experience in digital marketing
• Public Relations and Marketing Experience
• Graphic design skills is a plus
• Excellent verbal and written communication skills in Myanmar, with a solid understanding of grammar, punctuation and spelling.

For the interested persons, please send an email to [email protected] explaining why you are perfect for this role, minimum expected salary and attach a CV/resume not later than 30 November 2018.

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Job Tags: content writer, digital marketing, and myancare. Job expires in 22 days.

109 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume