သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
30 Jul 2017

Full-Time Editor

Rebbiz Company (CarsDB) – Posted by RebbizAnywhere

logo_green.png

Job Description

Job Duties and Tasks for: “Editor”

Prepare, rewrite and edit copy to improve readability.
Read copy or proof to detect and correct errors in spelling, punctuation, and syntax.
Allocate space for the text, photos, and illustrations that make up a story
Plan the contents of publications according to the publication’s style, editorial policy, and publishing requirements.
Verify facts, dates, and statistics, using standard reference sources.
Review and approve proofs submitted by composing room prior to publication production.
Develop story or content ideas, considering reader or audience appeal.
Arrange for copyright permissions
Read material to determine index items and arrange them alphabetically or topically, indicating page or chapter location.
Using computers for word processing, desktop publishing and email;
Filing, photocopying and other routine administrative tasks
Work with writers to help their ideas and stories succeed

Required Qualifications

Related field or equivalent experience.
Initiative, innovation, and proactive
Knowledge of journalism/media field
Excellent written and spoken communication skills
A strong commitment to developing team members
Strong work ethic with an emphasis on team commitment.
Eligibility to work in Burma and to travel outside of Burma

How to Apply

To apply:

https://carsdb.recruiterbox.com/jobs/fk0m5jh

(or)

Email to: [email protected] with your CV.

* We regret to inform you that only shortlisted candidates will be notified for interview. *

Job Categories: Featured and Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Job expires in 42 days.

648 total views, 8 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume