သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
10 Feb 2015

Full-Time Graphic Designer( 1 post )

Dagon Logistics – Posted by Kathy KoYangon, Yangon Region, Republic of the Union of Myanmar

Job Description

We are Hiring
Dagon Logistics Co. Ltd. is a foreign – local Joint Venture incorporated in Myanmar. We provide IT based solutions for all types of logistics services. Dagon Logistics maybe new on paper but its run by industry veterans who have businesses in the United States, India, Singapore etc.

Other companies have executives who talk exclusively in jargons, bosses who grimace consistently and sit within closed doors. We are DIFFERENT!! We believe in giving freedom to our team to think different and barge in with their ideas. Our team does not believe in the 9 to 5 office hours. At times, we just take a day or half day off and at times we work 12 hours also.

Graphic Designer( 1 post )

– Any Graduate

– Must have experience in Adobe Photoshop, Adobe Flash, Illustrator (or) Corel Draw

– Must know Color Theory

– Must know social media web marketing knowledge

How to Apply

Requirements:
1. Self starter&self motivated to become future leaders
2. Ability to stretch his or her self beyond “normal” office hours
We are a young, dynamic team looking to learn and improve every day. If you think you fit the bill, give us a shout. We’d love to have you join us on our daily quest of improving our products & services.
To quote Ray Bradbury: “Love what you do and do what you love. Don’t listen to anyone else who tells you not to do it. You do what you want, what you love. Imagination should be the center of your life.”

click the apply button or send your resume to ” [email protected]

Job Categories: Design. Job Types: Full-Time.

2829 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume