သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
9 Jul 2018

Full-Time Graphic Designer

Rebbiz Co.,Ltd. – Posted by RebbizAnywhere

logo_green.png

Job Description

Graphic Designer

Job Description
Meet with clients or the team leader to determine the scope of a project
Determine the message the design should portray
Create images that identify a product or convey a message
Develop graphics for product illustrations, logos, and websites
Select colors, images, text style, and layout
Present the design to clients or the team leader
Work as part of a team with editor, designers, executives etc.
Review designs for errors before printing or publishing them

Think creatively and develop new design concepts, graphics and layouts

Requirements
Proven graphic designing experience
Demonstrable graphic design skills with a strong portfolio
Up to date with industry leading software and technologies (In Design, Illustrator, Photoshop etc)
Highly proficient in all design aspects

How to Apply

How to Apply
What We Can Offer
BENEFITS
* Competitive salary, excellent working environment and ample growth opportunities.

HIGHLIGHT
* Make a difference
* Good/Fun working environment
* Working days : Mon to Fri (9:00am to 5:30pm)

CAREER OPPORTUNITIES
* Training Provided (related career path)
* Learn New skills on job
* Promotion Opportunities

How to Apply
https://carsdb.recruiterbox.com/jobs/fk01fns (or) [email protected]

* We regret to inform you that only shortlisted candidates will be invited for personal interview. *

For more information, please contact to Ph: + 95 9 43056383

Job Categories: Design and Featured. Job Types: Full-Time. Job expires in 19 days.

425 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume