သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Feb 2019

Full-Time Inbound Tour Consultant- M/F for Tour Co., Ltd !!! Urgent

Inbound Tour Consultant- M/F for Tour Co., Ltd !!! Urgent – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

• Research various destinations and means of travel regarding prices, customs, weather conditions, reviews etc.
• Diagnose the clients’ specifications and wishes and suggest suitable travel packages or services
• Organize travels from beginning to end, through booking tickets and accommodation, securing rental transportation etc.
• Supply travelers with pertinent information and useful travel/holiday material (guides, maps, event programs etc.)
• Handle unforeseen problems and complaints and determine eligibility for money returns

Requirement

• Proven working experience as a tour consultant ( MICE Software )
• Proficiency in English; knowledge of additional languages is an advantage
• Exemplary sales skills and customer oriented approach
• Well versed in various areas of travel (domestic/international, business/holidays, group/individual etc.)
• Ability to present, persuade and communicate effectively
• Demonstrable ability to handle crisis
• Degree in Hospitality, Travel, Tourism, Business or relevant field
• Bachelor degree with 2 years’ experience in Tour Sales field
• Open, sincere, transparent and fair communication skills
• Must have team spirit
• Must have good computer skills
• Able to work under time pressure and client’s pressure
• Solution Oriented (Problem solving with clients)
• Proactive

How to Apply

Interested candidates, please send your CV in MS word format with PHOTO to [email protected]

Job Categories: Travel & Tours. Job Types: Full-Time. Job expires in 13 days.

185 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume