သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Jul 2018

Full-Time International Ticket – M/F – (For Travel & Tours Company) URGENT!

Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

• အလုပ္တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ company ၏ပံုရိပ္ ႏွင့္ brand ကို အၿမဲထိမ္းသိမ္း၍တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
• Customer မ်ားလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာ supplier အသီးသီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွာယူထားရွိျခင္း (airlines, express buses, etc.)
• Tentative booking မ်ားကို follow up လုပ္၍ reservation status ကိုအတည္ျပဳသည္အထိ update လုပ္ျခင္း
• Customer မ်ားခရီးစဥ္ (itinerary) ကိုျပင္ဆင္သည့္အတိုင္း reservation ကိုျပင္ဆင္ျခင္း
• ေရြးခ်ယ္ထားေသာ supplier မွ လိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုမေပးႏိုင္ခဲ့ပါက အလားတူ supplier မ်ားရွာေဖြ၍ service ရယူျခင္း
• လက္မွတ္မ်ားကို manual ေသာ္လည္းေကာင္း၊ automated ticketing system မွေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ေပးျခင္း
• ခရီးသြား voucher မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မ်ားကိုမွန္ကန္စြာထုတ္ေပးျခင္း
• ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ကူညီလုပ္ေဆာင္ျခင္း
• ခရီးစဥ္မ်ားဆြဲေပးၿပီး ထိုခရီးစဥ္ႏွင့္ contract rate ေပၚမူတည္၍ လက္မွတ္ တန္ဖိုးမ်ားတြက္ခ်က္ျခင္း
• လိုအပ္ပါက လတ္မွတ္မ်ားျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း
• ခရီးသြားအာမခံႏွင့္ပတ္သတ္၍လိုအပ္ပါကလမ္းၫႊန္ေပးျခင္း
• Refund process လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း
• ေစ်းသက္သာ၍ထိေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း
• Customer အခ်က္အလက္မ်ားကို update လုပ္ျခင္း
• ခရီးသည္မ်ားလိုအပ္ေသာထိုင္ခံုေနရာမ်ားရႏိုင္ရန္ေသခ်ာေစျခင္း
• Airplane, train, bus, boat schedule ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေမးျမန္းလာမႈကို တိက်မွန္ကန္စြာေျဖၾကားေပးျခင္း
• Sales calls/ sales visit မ်ားကိုကူညီလုပ္ေဆာင္ျခင္း

How to Apply

Interested candidates, please send your CV in MS word format with PHOTO to [email protected] (09) 452744969

Job Categories: Travel & Tours. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 17 days.

358 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume