သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
10 Jul 2018

Full-Time iOS Developer

Haulio – Posted by htinaungYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

logo.png

Job Description

Salary : 400,000 – 1,000,000 (Negotiable)

iOS Developer

We are looking for an iOS Developer who possesses a passion for pushing mobile technologies to the limits. This iOS app developer will work with our team of talented engineers to design and build the next generation of our mobile applications.

Responsibilities
• Design and build advanced applications for the iOS platform
• Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features.
• Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability.
• Work on bug fixing and improving application performance.
• Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.
Requirements
• Proven working experience in iOS development
• Have published one or more iOS apps in the app store
• A deep familiarity with Objective-C or Swift and Cocoa Touch
• Experience with iOS frameworks such as Core Data, Core Animation, etc.
• Experience with offline storage, threading, and performance tuning
• Knowledge of other web technologies and UI/UX standards
• Understanding of Apple’s design principles and interface guidelines
• Solid understanding of the full mobile development life cycle.
• Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
• BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject

Location: Kyeemyindaing Township, Yangon.
Contact: [email protected]
Website: http://www.haulio.io
Facebook Page: https://www.facebook.com/Haulio.io/

How to Apply

Email to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 22 days.

38 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume