သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
28 Sep 2018

Part-Time JAVA Trainer

Lithan Myanmar – Posted by Ellenရန်ကုန်, Yangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

lithan.png

Job Description

Lithan Myanmar မွ ေအာက္ပါ JAVA ဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားျပသႏိုုင္သည့္ အခ်ိန္ပိုုင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ား (Part-time Trainers မ်ား) အလိုုရွိပါသည္။

◉ Engagement : Part-time ◉

Programme : JAVA Web Developer Bootcamp

✔︎ Knowledgable on advanced design & development techniques using HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery, Basic/JSON, and rich internet application (RIA) development using JAVAFX, Adobe Flex & Google Web Toolkit
✔︎ Have an in-depth understanding of the syntax and control structures used in Java and important OOP concepts relating to inheritance, encapsulation, polymorphism and multi-threading.
✔︎ Understand the principles of object oriented programming (OOP) as an underpinning technological concept in the field of programming, data management and systems development.
✔︎ Make effective use of an Integrated Development Environment (IDE) including code/screen templates (Eclipse).

◉ Modules ◉

Front End Web Development Basics
————————————
• Website Design Concepts
• HTML Basics
• Advanced HTML & Web Browsers
• Structuring & Styling with CSS
• Working with CSS: An Example
• Javascript Basics
• Advanced JavaScript
• Basic Interactivity with jQuery
• Advanced Interactivity with jQuery
• HTML5 & CSS3
• Rich Internet Application Concepts
• Developing Rich Internet Applications
• Rich Internet Application Case Study
• Web Standards
• Application Development Standards
• Testing Interactive Websites

Web Development using Java EE
———————————
• Introduction to Java
• Introduction to Java Variables & Data Types
• Operators & Control Statements
• Data Types in Java
• OOPS Concepts in Java
• Introduction to Databases
• Introduction to MySQL and JDBC
• Databases Requirement Analysis
• Database Analysis & Design
• Reading Data using JDBC
• Managing Data using JDBC
• Java RMI
• Java GUI Programming
• Building Java Solution
• Testing & Documentation Java Solutions
• Database Security, Backup & Restore
• Database Scalability

Java EE Frameworks
———————
• Collections In Java Part
• Data Structure
• Exception Handling
• Multithreading
• Searching and Sorting Algorithms
• Servlet
• Advance Servlet
• Enterprise Java Beans
• Struts
• Java Server Faces
• Hibernate
• Database Design for Java Applications
• Database Security for Java Applications
• Database Scalability for Java Applications
• UAT Planning & Process
• UAT Environment, Tools & Artifacts
• Test Results & Test Reports

Application Integration using JAVA
———————————–
• Introduction to Distributed Software Applications
• Designing Distributed Software Applications
• Implementing Distributed Software Applications
• Testing Distributed Software Applications
• Case Study : Distributed Software Applications
• Configuration Management for Distributed Software Applications
• Application Programming Interface
• API Design
• API Implementation
• Web Services with Java
• Web Services with .Net
• Web Services Testing

◉ Education / Professional Qualification ◉
– A Master degree preferred / Bachelor Degree holders may also apply
– Bachelor Degree holders with Application Development Specialist Diploma or in a related field of studies with 2-5 years of relevant work experience may apply.

◉ Experience ◉
– Should have at least 3 years of relevant industry experience with one or more of such tools and Agile development methodologies; HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery, Basic/JSON, and rich internet application (RIA) development using JAVAFX, Adobe Flex & Google Web Toolkit, MySQL and WordPress; with Java framework.
– Preference will be given to candidates who has experience in training.
– Teamwork, Interpersonal/ Interpersonal skills, Communication skills (written/oral).
– Effective in handling research project/project supervision and administrative duties.
– Customer service and service attitude.

◉ Responsibilities ◉

*Delivery*
– Plan, prepare and deliver courses /training according to the training package or accredited course.
– Conduct training based on adult learning principles.
– Give current course information to students and make sure students aware on the assessment strategies.
*Assessment*
– Distribute and explain assessment plans and processes to students at the beginning of the unit.
– Plan, conduct, review and mark assessment of students. Explain students on the assessment outcome and identify areas for improvement.
– Assessments or Exams should be marked within 3 days from the date of assessment or exams. Trainer needs to compile all the marks from different assessments used in the unit and submit to Academic Support within 5 working days from the last date of unit.
– Inform students on the appeal procedure should they require assistance
– Assist in design of assessment and provide suggestions/feedback to the accredited partners.

◉ Meetings ◉
– Attend and contribute to validation meetings on training, assessment processes, tools and evidence related to your area of expertise.
– Attend staff development meetings as required.

How to Apply

***စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အျမန္ဆံုုး [email protected] သိုု့ မိမိတိုု့၏ CV မ်ားႏွင့္ Qualification Documents မ်ားကိုု Email ေပးပိုု့ ေလ ွ်ာက္ထားႏိုုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ေမးျမန္းလိုုပါက MPT: 095068240 /09451083525 တိုု့အားဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါသည္

Job Categories: Education. Job Types: Part-Time. Job Tags: it, java, part-time, programming, software engineering, teaching, training, and yangon. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 6 days.

260 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume