သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
21 Dec 2018

Full-Time Javascript (Node) – Female / Male With Attractive Salary in Foreign IT Co., LTD / Urgent!

Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

1. With 2+ years of experience in Node.js high performance server development, good command in Javascript programming and deftness in basic skills of Javascript.

2. Familiar with Node.js events mechanism and use of frequently used modules.

3. Understanding of Service-Oriented Architecture (SOA) and agile development.

4. Experience in operation of frameworks including Express and KOA. Familiar with HTTP and TCP/IP Internet protocol. Understanding of REST.

5. Experience in use of nosql database including Redis and Mongo and understanding of its storage principle.

Applicant meeting the following criteria is preferred:

6. Node.js cluster development experience.

7. Familiarity with Linux and use of Linux on a daily basis.

8. Command in principle and application of relational database e.g. MySQL and experience in design of large-scale relational database.

9. Skill of one extra backend programming language such as asp.net, Java or Python.

10. Familiarity with ELK stack.

How to Apply

Interested candidates, please send your CV in Microsoft Word Format with PHOTO to [email protected]
09-426534140

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 2 days.

169 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume