သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 May 2019

Full-Time Jr Quality Assurance Engineer (IT)

NEX – Posted by Nex Company LtdAnywhere

nexlabs logo.png

Job Description

nexlabs is looking for a Junior Quality Assurance Engineer to join our awesome team. This role is open to those who are analytical, logical thinker and attention to detail.

RESPONSIBILITIES
Main Job Tasks and Responsibilities
Review and analyse product features specifications for assigned projects
Defines, identifies, collects, and organizes detailed information relating to testing requirements
Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities
Create detailed, comprehensive and well-structured test cases
Execute test cases (manual and automated) and report results
Plan, conduct and monitor testing and inspection of materials and products to ensure finished product quality
Help troubleshoot environmental/tools issues
Conduct user training
Responsible to manage QA documents
Investigate customer complaints and non-commercial issues

DESIRED PROFILE

We are looking for applicants with the following profile:

Bachelor’s degree preferred
Quality inspection, auditing and testing experience
Experience with implementation of corrective action programs
Strong computer skills including Microsoft Office and databases
Knowledge of tools, concepts and methodologies of QA
Strong or solid knowledge of programming languages such as Java and php

How to Apply

If this role is of interest to you please apply here with a recent copy of your CV, current salary and expected salary. Due to the large volume of applications we receive, we will only be able to contact shortlisted candidates. Shortlisted candidates will be contacted by our HR team within 4 weeks.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 4 days.

161 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume