သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Sep 2018

Full-Time Loving Child Caregiver in Private Home

Mr Farrel Banks – Posted by farrelbanks665Anywhere

Job Description

JOB VACANCY
At:11 S Black Lion Ln, Hammersmith, London W6 9TJ, UK

My name is Mr Farrel Banks ,We are British family and we are looking to hire domestic helpers ( E.g ) nanny, house keeper , chef, and a well experienced driver in our home.Applicant must be able to speak good English and 1 yr experience in a similar role and completion of high school or equivalent education.

Salary:
£4000 Monthly,
Time
5:30am-6pm

Note:
Applicant must be willing to travel.
Applicant must be willing to shoulder 50% travel cost.
Applicant must be self neat and disciplined
Benefits: Meal and Accommodation will be Provided .
Vacation Is Allowed Once a Year.

How to Apply

Apply by E-mail to:
[email protected] , [email protected],or Call +44703 184 6858.

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time. Job Tags: child care. Salary: less than 100,000. Job expires in 25 days.

91 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume