သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
29 Dec 2014

Full-Time Marketing Assistant (4 Posts)

Realm Co.,Ltd – Posted by Realm MyanmarYangon, Yangon Region, Republic of the Union of Myanmar

Print

Job Description

Marketing Assistant

Marketing Manager (သို႔) Marketing Executive ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ၍ ကုမၸဏီ၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိမိတို႔၏ ရရွိထားျပီးသား အေတြ႔အၾကံဳကို အေျခခံ၍ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားရန္။Marketing plan ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရမည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဆုိင္ရာ( Distribution) marketing  တာ၀န္ကိုရယူႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း

Marketing ဆိုင္ရာ Diploma (သို႔) ဘြဲ႔ရ (B.A)/ (B.Sc)။
ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ျခင္းဆိုင္ရာပညာရပ္ကိုတက္ကၽြမ္းနားလည္သူ။
သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္။ (Distribution ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရိွသူ ဦးစားေပးခန္႔ထားမည္။)
ရိုးသားႀကိဳးစား၍ သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူ၊ Customers မ်ား၏ လိုအင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ကို အေကာင္းဆံုး ထိေရာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္သူ။
စကားေျပာစြမ္းရည္ေကာင္းႏွင့္ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ေကာင္းမြန္ေသာသူ
Market Leader ေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ားရွိသူ။

How to Apply

Realm Company Ltd.
Media, Marketing and Trading Co., Ltd
Address – 26(A), Aung Zaya Road, Yankin, Yangon.
01-572905,09-250482264

Click the apply button or send your resume to [email protected]

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time.

39961 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume