သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Nov 2017

Full-Time Microsoft Dot net Developers

SYSTEMATIC Business Solution Co.,Ltd – Posted by SYSTEMATIC Business SolutionAnywhere

Logo Small.png

Job Description

SYSTEMATIC Business Solution Co., Ltd is just small team but strong fighter in Software Industry. We go fast and to deliver perfect window, web, mobile software product to our customers.

Now, my Team is looking for Web developers who have to deliver best service and best performance.

If you interest about SYSTEMATIC , please find more about our team’s product on our facebook page here https://goo.gl/uRzvQK

But you have to know and experience on below

1) Web Development with jQuery, CSS3, Bootstrap, Web Service
2) C#, ASP.Net, Window Form Application
3) LINQ, Microsoft SQL Server

Welcome Junior developer who are willing to develop by team or by single.
Also welcome UCSY student . We are willing to share our experience.

Work place is near Thamine, Hlaing Township, Yangon.
Office Time :: (Mon-Fri) 9:00 Am to 5:30 PM

How to Apply

Please send your cv to our email [email protected]tic-solution.com

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 25 days.

105 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume