သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Oct 2018

Full-Time Microsoft .Net Developer

SYSTEMATIC Business Solution – Posted by SYSTEMATIC Business SolutionAnywhere

LOGO Flat Medium(150).png

Job Description

SYSTEMATIC Business Solution Co., Ltd is just growing team with strong fighter in Software Industry. We go fast and to deliver perfect window, web, mobile software product to our customers.

Now, my Team is looking for dot net programmers who have to deliver best service and best performance.

If you interest about SYSTEMATIC , please find more about our team’s product on our facebook page here
https://systematic-solution.com/
https://www.facebook.com/SystematicBusinessSolution/

But you have to know and experience on below

1) C#, Window Form Application
2) LINQ, Microsoft SQL Server (Table, View and Store Procedure)
3) Minimum 3 years working experience
4) Good Communication
5) Able to work with Team and solo

Work place is near Thamine, Hlaing Township, Yangon.
Office Time :: (Mon-Fri) 9:00 Am to 5:30 PM

Salary: 4 – 7 Laks (Depend on the ability and experience)
https://systematic-solution.com/
https://www.facebook.com/SystematicBusinessSolution/

How to Apply

Send your cv to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: developer, programmer, and software. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 14 days.

266 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume