သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
19 Feb 2019

Full-Time Project Manager (Software)

SYSTEMATIC – Posted by SYSTEMATIC Business SolutionAnywhere

Logo Small.png

Job Description

IT Project Manager – Job Vacancy!!!
Salary (above 1,000,000)

Roles & Responsibilities
—————————-
You will be responsible:
– Manages execution of client’s Software Development project through delivery, including project team management, project scoping, project resource management, budget planning and tracking, scheduling, project performance, and overall quality and development of project plans
– Builds client confidence and trust, strives to exceed expectations, assumes responsibility for solving problems, and ensures commitments are met
– Entrepreneurial orientation and comfort working in a growth environment that requires flexibility and the ability to adapt to changing scenarios
– Build the practice and enforce the project methodology into the project teams

Requirements
—————————-
Requirements
– Excellent communication skill with clients at all levels
– Able to handle multiple projects at any time
– Must have experience (i.e. 5 years and above) in managing projects implementation for software applications (For example: Web Portal, ERP, CRM, dot Net)
– Must be task focus and result oriented

How to Apply

sent email to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: erp, pm, project manager, and software. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 3 days.

159 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume