သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
16 May 2018

Full-Time Python Developer

DioworksGroup – Posted by DioworksGroupYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Job Description

– Both full-time & part-time positions are available
– Focus on using Python to implement functions and classes based on chatbot’s functionality
– Create and implement chatbots including all the necessary backend development.
– Work closely with team to develop project features and functionality.
– Full time & Part time position(s) available

An ideal candidate should have:

– A tertiary qualification in a highly quantitative field.
– Min 1 year of excellent working knowledge and proven technical proficiency in Python language.
– Working knowledge of Django Framework will be advantageous
– Experience in other languages such as Node.js, Angualr.js will be bonus

How to Apply

Apply “Apply online” button (or)
Send CV to [email protected] & [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 21 days.

100 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume